ซูเปอร์โพลชี้ชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

10 พ.ย. 2562 เวลา 11:40 น.242

 

ซูเปอร์โพล เผย ชิมช้อปใช้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์  ยกเว้นกลุ่มคนมีรายได้น้อย  เหตุไม่มีช่องทางเข้าถึง ขั้นตอนยุ่งยาก อยู่ไกลไม่ทราบเรื่อง แนะต้องพีอาร์มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล  เผยว่า ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล”  จำนวน 1,179 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม”  จำนวน 1,080 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า

ซูเปอร์โพลชี้ชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.4 ได้เข้าใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาล  ขณะที่ร้อยละ 39.6  ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ และเมื่อแบ่งแยกวิเคราะห์กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล  กลุ่มพลังเงียบและกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า กลุ่มคนทั้งสามกลุ่มใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ เป็นส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 69.6 ของคนสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 62.7 ของพลังเงียบ และร้อยละ 52.0 ของคนไม่สนับสนุนรัฐบาล ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการชิมช้อปใช้ อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ เพราะเข้าไม่ถึงมาตรการชิมช้อปใช้เป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อย ไม่มีช่องทางเข้าถึง ขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่องนี้และอยู่ห่างไกล

สิ่งที่น่าสนใจคือ  เมื่อวิเคราะห์เสียงของประชาชนในโลกโซเชียล  ผ่านระบบ Net Super Poll  ด้วยการประมาณการจำนวนเข้าถึงเรื่อง ชิมช้อปใช้  พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 21,898,746 คน หรือประมาณยี่สิบกว่าล้านคนเศษ  เป็นเสียงตอบรับในทางบวก ร้อยละ 67.8 และเสียงตอบรับในทางลบร้อยละ 32.2   อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับในทางลบจะเป็นไปในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มาตรการและมีการเผยแพร่กว้างขวางด้วยคำว่า “ล้มเหลว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล ในขณะที่คำต่างๆ ที่เสียงตอบรับในทางบวกคือคำว่า “ท่องเที่ยว” เป็นคำที่ทรงอิทธิพลเช่นกัน แต่ถูกกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยล่าสุดจำนวนคนที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ในโลกโซเชียลตรวจวัดได้ช่วงเช้าที่ผ่านมา   มีจำนวนทั้งสิ้น 76,695 คนและกำลังพูดถึงเรื่องวิธีการลงทะเบียนมากกว่าเบียดแซงข้อความเชิงลบ  เรื่องความล้มเหลวของมาตรการชิมช้อปใช้ที่ถูกผลิตออกมาจากฝ่ายตรงข้าม

ซูเปอร์โพลชี้ชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

“จากผลโพลนี้อาจฟันธงได้ว่า มาตรการชิมช้อปใช้ ได้ผลในแง่แย่งชิงมวลชนได้สำเร็จในเชิงการเมือง   แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต้องวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง  เพราะเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิมและเสียงประชาชนในโลกโซเชียล  เป็นไปในทิศทางบวก จนทำให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาเคลื่อนไหวหนัก  ใช้การสื่อสารเชิงลบเข้าทำลายด้วยเล็งเห็นจุดอ่อนของคนทั่วไปในสังคมที่ขับเคลื่อนข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี  ทางออกคือ กระทรวงต่างๆ ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคำว่า “ท่องเที่ยว” ถูกใช้มากแต่กระจายตัวสูงต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น  และทำให้คำว่า “ท่องเที่ยว” รวมพลังกับคำว่า “ชิมช้อปใช้” จะสามารถทำลายพลังคำว่า “ล้มเหลว” ในเสียงของประชาชนได้สำเร็จ  ให้ถือหลัก น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นฝ่ายสนับสนุน ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าว

ซูเปอร์โพลชี้ชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง