13 มิถุนายน 2021

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเขตส่งเสริมเมืองการบินอีอีซี

23 Feb 2018 17:23 น.
อ่าน 296 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเขตส่งเสริมเมืองการบินอีอีซี

วันนี้(23ก.พ.2561)เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กําหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีรายละเอียดดังนี้

map4

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอํานาจในการกําหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย หรือผู้พํานักในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความเหมาะสม นั้น

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๔) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงเห็นชอบในการกําหนดให้พื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็น “เขตส่งเสริม :เมืองการบินภาคตะวันออก” เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend