13 มิถุนายน 2021

ประกาศแล้วเขต Smart Park อีอีซี

23 Feb 2018 19:55 น.
อ่าน 733 ครั้ง

ประกาศแล้วเขต Smart Park อีอีซี

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กําหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีรายละเอียดว่า

smartpark

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้คณะกรรมการนโยบาย มีหน้าที่และอํานาจในการกําหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย หรือผู้พํานัก ในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความเหมาะสม นั้น

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๔) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจึงเห็นชอบ ในการกําหนดให้พื้นที่ ๑,๔๖๖ ไร่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็น “เขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park” เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend