4 มีนาคม 2021

ไฟเขียวหลักการร่าง พ.ร.บ.รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 Jun 2017 20:43 น.
อ่าน 169 ครั้ง

ไฟเขียวหลักการร่าง พ.ร.บ.รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 มิถุนายน 2560- นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้1.เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

และ2.เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่1.ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขให้ค่าธรรมเนียมรายปีอันเกิดจากใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยแก้ไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และ3.ร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเห็นชอบให้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ทั้งยังเห็นชอบให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สันทราย หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้มีระบบส่งน้ำท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend