4 มีนาคม 2021

กรมการจัดหางานรุกงานบริการประชาชนผ่านอี-เซอร์วิช

05 Jun 2017 13:54 น.
อ่าน 308 ครั้ง

กรมการจัดหางานรุกงานบริการประชาชนผ่านอี-เซอร์วิช

กรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการประชาชน คนหางานด้วยระบบ E-Service เน้นเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ บริการ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ บริการจัดหางานผ่ านทางโมบายแอพพลิเคชั่นสมาร์ทจ๊ อบ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตั วผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และบริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว

นายวรานนท์ ปีติวรรณ นายวรานนท์ ปีติวรรณ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ทุกเวลา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงาน แต่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา นำไปสู่การให้บริการระบบ E-Service ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้บริการในหลากหลายภารกิจของกรม อาทิ การให้บริการจัดหางานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น SMART JOB CENTER ให้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้งระบบ iOS และระบบ Android บน Smart phone และ tablet โดยคนหางานที่ลงทะเบียนในโมบายแอพพลิเคชั่น ระบบจะแนะนำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางานในรูปแบบ auto matching และคนหางานสามารถดูรายละเอี ยดแต่ละตำแหน่งงานและสมั ครงานได้ไม่จำกัดตำแหน่งซึ่งผู้ สมัครงานและนายจ้าง/ สถานประกอบการสามารถส่งข้ อความโต้ตอบหากันเพื่อนัดสั มภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง ขณะนี้มีผู้ใช้บริการผ่านระบบนี้ จำนวน 18,355 คน

oes-1นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดหางานต่างประเทศ โดยให้บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่ างประเทศด้วยตนเอง และแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย (Re-entry) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th โดยปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการจำนวน 30,843 คน ขณะเดียวกันกรมการจัดหางานยังให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี ว่างงานทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/ index โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตั วประชาชนในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และการบริการดังกล่าวยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้อีกด้วย

ขณะนี้มีผู้ประกันตนฯ ปีงบประมาณ 2560 มีผู้ใช้บริการจำนวน 522,661 คน นอกจากนั้นยังให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DoE Help Me”ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว หรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้ างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวน 87 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยระบบ E-Service ดังกล่าว นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการแล้วยังเป็นการป้องกั นการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่อีกด้วย

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend