14 พฤษภาคม 2021

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นคุณธรรม-โปร่งใส

16 Apr 2021 10:30 น.
อ่าน 59 ครั้ง

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นคุณธรรม-โปร่งใส

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งใส


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นคุณธรรม-โปร่งใส

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. ขอให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา กำกับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากร คพ. ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติ คพ. จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

 

1. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

2. ด้านความพร้อมรับผิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลสำเร็จภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน 

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นคุณธรรม-โปร่งใส

3. ด้านความปลอดจากการทุจริต ประพฤติปฏิบัติตนให้ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ รวมทั้งการไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น หรือการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรืออิทธิพลใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและค่านิยมสุจริตในองค์การ ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำในสิ่งสร้างสรรค์ กล้าเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง

5. ด้านคุณธรรมในการทำงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน คู่มือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพัฒนากระบวนงานและระบบงานให้เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ จัดวางการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และทรัพย์สินของทางราชการ อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ คพ. ได้ยึดมั่นในหลักการนี้ และเพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายอรรถพล กล่าว

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend