5 มีนาคม 2021

ประกาศแล้ว“ชำระค่าปรับ”ผ่านธนาคาร-ตู้ATM เริ่ม 27 พ.ย.นี้

26 Nov 2020 20:56 น.
อ่าน 11,960 ครั้ง

ประกาศแล้ว“ชำระค่าปรับ”ผ่านธนาคาร-ตู้ATM เริ่ม 27 พ.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ชําระค่าปรับทำผิดพรบ.จราจรทางบก ด้ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต ผ่าน “ธนาคาร-ตู้ ATM-หน่วยบริการรับชําระเงิน-สถานที่หรือวิธีการอื่นใดที่เข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" มีผล 27 พ.ย.63 เป็นต้นไป


 

วันนี้(26 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชําระค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบุว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการและสถานที่ในการชําระค่าปรับสําหรับผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถและการใช้ทาง และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จึงกําหนดวิธีการและสถานที่ในการชําระค่าปรับไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ ในการชําระค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

 

(๑) ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และการส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่ง พ.ศ. ๒๕๔๖

 

 (๒) ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การชําระค่าปรับ การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ รับชําระเงิน และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การชําระค่าปรับ การชําระค่าปรับ ทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคาร หรือหน่วยบริการรับชําระเงิน

 

(๓) ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ในการชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ข้อ ๔ ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา ๓๔๐ ต้องชําระค่าปรับ ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการและสถานที่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 

(๑) ชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง โดยให้ชําระตามจํานวนที่กําหนดไว้ ในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ

 

(๒) ชําระค่าปรับที่สถานีตํารวจอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) ได้ทั่วราชอาณาจักร

 

(๓) ชําระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสําเนาใบสั่งไปยัง ผู้บังคับการตํารวจจราจร หัวหน้าสถานีตํารวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป แล้วแต่กรณี ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสั่ง

 


(๔) ชําระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

 

(ก) ธนาคาร

 

(ข) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

 

(ค) หน่วยบริการรับชําระเงิน

 

(ง) สถานที่หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

ข้อ ๕ หากเป็นกรณีที่ใบสั่งไม่ได้ระบุจํานวนค่าปรับไว้ การชําระค่าปรับตามข้อ ๔ (๓) (๔) ให้ชําระค่าปรับสําหรับข้อหานั้นตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประกาศกําหนด

 

ข้อ ๖ เมื่อได้ชําระค่าปรับตามวิธีการ และขั้นตอน ที่กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้คดี เป็นอันเลิกกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 ประกาศแล้ว“ชำระค่าปรับ”ผ่านธนาคาร-ตู้ATM เริ่ม 27 พ.ย.นี้

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend