ทส. ติดตามปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน

26 ต.ค. 2563 เวลา 12:56 น.432

 รมว. กระทรวงทรัพ ฯ (ทส.)สั่งการ  กรมควบคุมมลพิษ เฝ้าระวัง -ติดตามปัญหาขยะมูลฝอย  พื้นที่กำจัด-ระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่น้ำท่วม ประสานท้องถิ่นเตรียมการรับมือพร้อมแจงแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิด หลัง เกิดเหตุ พร้อมเปิดสายด่วน 1650 รับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน  สร้างความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ทส. ในการเตรียมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ นายวราวุธ

ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ให้สั่งการพร้อมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ให้เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ทส. ติดตามปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน

 

 

 นายอรรถพล กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.1-16) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อสั่งการให้เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานงานกับพื้นที่ ในการจัดการขยะและน้ำเสียจากปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมการรับมือพร้อมแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

ทส. ติดตามปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน

ทั้งนี้ คพ. โดย สสภ. 1-16 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด หากประชาชนพบปัญหาเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่น้ำท่วมขัง สถานที่กำจัดขยะหรือระบบบำบัดน้ำเสียมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งมายัง คพ. ได้ที่สายด่วน 1650 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ทส. ติดตามปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน