สรุปกฎใหม่ที่ผู้ค้าออนไลน์ควรรู้ ฝ่าฝืนโทษปรับ 1 หมื่นบาท

22 ก.ย. 2563 เวลา 18:00 น.4.8k

คลายข้อสงสัย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมค้าขายออนไลน์ กำหนดให้แสดงราคาขาย ค่าบริการให้ชัดเจน ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา จริงหรือไม่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับเท่าไหร่

กรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อควบคุมการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหลายคนยังมีข้อสงสัยว่าประกาศฉบับดังกล่าวมีข้อกำหนด ข้อห้าม และโทษอย่างไร

 

“ฐานเศรษฐกิจ”จึงขอสรุปเพื่อความเข้าใจง่ายๆของประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี้

  • กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ ให้ชัดเจนาครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย
  • ให้ประกอบการแสดงราคาต่อหน่วย หรือ ค่าบริการโดยที่จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย
  • ข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
  • กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ

 

หากพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีเมล์ [email protected] หรือสายด่วน 1569