เช็กด่วน "ก.พ." ออกตารางสอบใหม่ "วัดความรู้ความสามารถทั่วไป" ปี 63

19 มิ.ย. 2563 เวลา 4:52 น.18.0k

ตรวจสอบที่นี่ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ ตารางสอบ หรือ "ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)  

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ "ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)" 

โดยระบุดังนี้

การสอบ ภาค ก.พิเศษ หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ เดิมกำหนด 29 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

การสอบ E-EXAM หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดิมกำหนด 27 - 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 18-22 กันยายน 2563 

การสอบภาค ก. หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เดิมกำหนด 28 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 27 กันยายน 2563 

ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. อาจปรับแผนดำเนินกิจกรรมการสอบได้ตามความเหมาะสม และสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่ job2.ocsc.go.th

สำนักงานก.พ. ออก ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานก.พ. ได้ออก ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ ระบุว่า 

 

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผล กระทบต่อการดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความด้านสามารถทางภาษา เนื่องจากผลคะแนนการวัดความสามารถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่มา สำนักงาน ก.พ. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง