คพ.ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

07 มี.ค. 2563 เวลา 4:38 น.732

กรมควบคุมมลพิษทำความสะอาดอาคารเข้มข้น ป้องกันแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) วางระบบคัดกรองผู้เข้าใช้อาคารทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการเคร่งครัด


  คพ.ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา
ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ได้รับข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID19) ภายในอาคาร คพ.อย่างเข้มข้น โดยได้ทำความสะอาดและใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ลิฟท์ ห้องอาหาร ห้องประชุมรวมถึงอุปกรณ์ไมโครโฟนทุกวัน และจัดวางเจลทำความสะอาดมือไว้ในจุดต่างๆ พร้อมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้าไปในอาคาร และได้ออกประกาศเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ
      คพ.ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

คพ.ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

จากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการภายในอาคาร คพ.ใน 5 วันที่ผ่านมา พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 2 คน จึงขอให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านและไปพบแพทย์  ผลการตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา ไม่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใด