11 พฤษภาคม 2021

เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท เช็กที่นี่ที่เดียวจบ

28 Oct 2020 03:39 น.
อ่าน 13,096 ครั้ง

 เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท เช็กที่นี่ที่เดียวจบ

เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน ให้บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาทรายละเอียดเป็นอย่างไรเช็กที่นีที่เดียวจบ


วันนี้ 28 ต.ค. ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ “สินเชื่อSMEs มีที่ มีเงิน” วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ “สินเชื่อSMEs มีที่ มีเงิน”เพื่อเสริมสภาพคล่อง เป็นทุนหมุนเวียนให้กิจการ เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝากตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออมสิน ทุ่ม1 หมื่นล้าน ออกสินเชื่อ "SME มีที่ มีเงิน"

ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เหลือสิทธิลงทะเบียน 5 แสนสิทธิแล้ว

ลงทะเบียนคนละครึ่ง ธนาคารออมสิน เปิดให้เติมเงินเข้ากระเป๋า G-Wallet ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

ธนาคารออมสิน ชูเงินฝากดอกเบี้ยสูง 3.52% ต่อปี

ธนาคารออมสิน จัดโปรพิเศษ “ออมสินเพื่อสังคม” ผ่อนบ้านดอกเบี้ย0%นาน 1 ปี

เช็กที่นี่ ธนาคารออมสิน เปิดเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ107วัน

ธนาคารออมสิน จัดโปรฯเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107 วัน รับดอกเบี้ยสูงสุด 10%

 

คุณสมบัติผู้กู้        

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

ประกอบธุรกิจ SMEs / Social Enterprise มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ยกเว้น ผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคารจำนวนเงินให้กู้

70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ

  • บุคคลธรรมดา 1 – 10 ล้านบาท
  • นิติบุคคล       1 – 50 ล้านบาท

 

อัตราดอกเบี้ย     

  • 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 ระยะเวลาชำระหนี้

  • ชำระคืนเงินต้นเมื่อผู้กู้มีความพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี

 วงเงินโครงการ 

  • 10,000 ล้านบาท

 ระยะเวลาโครงการ

  • ยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

 เงื่อนไขหลักประกัน  

ที่ดิน หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ไม่เป็นที่ดินที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น ไม่มีทางเข้า-ออก มีบ่อน้ำหรือถูกขุดหน้าดิน ที่ดิน ใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามของรัฐ เป็นต้น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2563

ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างทำสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างร่วมด้วย

 

กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส หรือ

– ผู้ค้ำประกัน รวมถึงบุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้ คู่สมรส หรือ

– ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ ผู้ถือหุ้น กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และให้รวมถึงบุคคล ดังนี้

– คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

– บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์ในการสมัคร “โครงการสินเชื่อธุรกิจ SMEs มีที่ มีเงิน”

 

    1.1 ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

 

    1.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

 

    1.3 ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ จริง ให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายคืนเงินที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารออมสินภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับการจ่ายเงินกู้ดังกล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารออมสินกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของธนาคารออมสินถือเป็นที่สุด

 

    1.4 ในกรณีที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามข้อ 1.3 แล้ว ธนาคารออมสินอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

 

2. ระบบรักษาความปลอดภัย

 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

 

  • หลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

                                                                    กดลงทะเบียน

                                          

 


 

 

 เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท เช็กที่นี่ที่เดียวจบ

 เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท เช็กที่นี่ที่เดียวจบ

 

 เปิดรายละเอียด ออมสินSMEs ของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50 ล้านบาท เช็กที่นี่ที่เดียวจบ

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend