15 เมษายน 2021

เจ้าเมืองยะลาตั้ง 3 คณะทำงาน ปั้น "เบตง" เมืองพึ่งพาตนเอง

11 Sep 2016 21:00 น.
อ่าน 180 ครั้ง

เจ้าเมืองยะลาตั้ง 3 คณะทำงาน ปั้น "เบตง" เมืองพึ่งพาตนเอง

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบหลักการการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน" จากการเสนอของ "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ศอ.บต.) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนั้น

จากการติดตามความคืบหน้าของ "ฐานเศรษฐกิจ" ล่าสุด พบว่า นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งลงนามวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ 3373/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองเบตงเป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวม 3 ชุด ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเบตงตามโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าฯ ซึ่งรับผิดชอบงานแต่ละด้าน เป็นรองกรรมการ ขณะที่กรรมการมาจากหลายภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) และปลัดจังหวัด เป็นต้น

มีอำนาจหน้าที่ 4 ประการคือ 1.กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 3.แต่งตั้งคณะทำงาน คณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 4.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่รัฐบาลและศอ.บต.ร้องขอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะทำงานชุดนี้

2.คณะกรรมการที่ปรึกษา มีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในกิจกรรมต่างๆของโครงการ และประสานงานที่ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

และ 3.คณะกรรมการวางแผน อำนวยการ และประสานงานโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา(ที่ได้รับมอบหมาย)เป็นประธาน ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.วางแผน อำนวยการ และประสานงาน ตามนโยบายที่กำหนดเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบาย นำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ 3.ให้การสนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลต่างๆในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาร้องขอ 4.ประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการตลอดจนการสร้างเครือข่ายแนวร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

5.กำกับดูแลแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายทราบทุกๆ เดือน และ 6.ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 3 ชุด รวมกันเกือบ 100 คน จึงนับเป็นการระดมทัพครั้งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ "เบตง เมืองต้นแบบแห่งการพึ่งพาตนเอง" ของจังหวัดยะลา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,191 วันที่ 11 - 14 กันยายน พ.ศ. 2559

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend