8 พฤษภาคม 2021

เปิดแผนพัฒนา“จีน”มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน-ยกระดับสังคม

22 Nov 2020 13:57 น.
อ่าน 260 ครั้ง

เปิดแผนพัฒนา“จีน”มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน-ยกระดับสังคม

เปิดแผนพัฒนา “จีน” เป้าหมายระยาว เร่งยกระดับรายได้ ส่งเสริมการจ้างงาน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับสังคม  สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง


 

วันนี้ (22 พ.ย.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ๒๐๒๑ – ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และเป้าหมายระยะยาวสำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ตอนที่ ๑๒ ว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับการสร้างสังคม  กล่าวคือ 

 

๑. ปรับปรุงระดับรายได้ของผู้คน ยึดการกระจายตามผลงานเป็นตัวหลักและการดำเนินการร่วมกันของวิธีการกระจายหลายๆ วิธี เพื่อเพิ่มรายได้ปัจจัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพิ่มรายได้ทรัพย์สินของชาวเมืองและชนบทผ่านหลายช่องทาง ปรับปรุงกลไกการแจกจ่ายเพิ่มความเข้มข้นและความถูกต้องของการจัดเก็บภาษีประกันสังคม

 

๒. เสริมสร้างนโยบายลำดับความสำคัญในการจ้างงาน ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่และปกป้องการปฏิบัติต่อและสิทธิของคนงาน ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะด้านการจ้างงานกลไกการประสานงานแรงงานสัมพันธ์และระบบฝึกอบรมทักษะอาชีพตลอดชีวิต ให้ความสำคัญกับการบรรเทาความขัดแย้งในการจ้างงานเชิงโครงสร้างเร่งการปรับปรุงทักษะและคุณภาพของคนงาน ประสานงานระบบนโยบายการจ้างงานในเมืองและชนบท สร้างมาตรฐานการพัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่และปรับปรุงการสำรวจความต้องการจ้างงาน การติดตามการว่างงานและกลไกการเตือนภัยล่วงหน้า ๓. สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของพรรคอย่างเต็มที่ ยึดมั่นในคุณธรรม เสริมสร้างการสร้างคุณธรรมและรูปแบบของครู ปลูกฝังผู้สร้างและผู้สืบทอดสังคมนิยมที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมสติปัญญาพลศึกษาและศิลปะอย่างครอบคลุม ปรับปรุงกลไกการศึกษาร่วมกันในโรงเรียน - ครอบครัว - สังคม​ ปรับปรุงความสามารถของครูในการสอนและให้ความรู้แก่ผู้คน เพิ่มการรู้หนังสือแบบอารยะ ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและทักษะการปฏิบัติ

 

และให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสุขภาพกายและจิตของเยาวชน ยึดหลักสวัสดิการสาธารณะด้านการศึกษาปฏิรูปการศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมความเสมอภาคด้านการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับและการบูรณาการในเมือง – ชนบทอย่างสมดุล ปรับปรุงการศึกษาก่อนวัยเรียนแบบรวมการศึกษาพิเศษและกลไกการรับประกันการศึกษาพิเศษ

 

ส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมมีการพัฒนาที่หลากหลาย เพิ่มการลงทุนในทุนมนุษย์ เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของการศึกษาสายอาชีพและเทคนิคการบูรณาการสายอาชีพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การบูรณาการการผลิตและการศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรสำรวจการฝึกงานที่มีลักษณะเฉพาะของจีน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เร่งการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรและการแพทย์ที่ขาดแคลน

 

ปรับปรุงคุณภาพและระดับการศึกษาในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและเพิ่มการส่งเสริมภาษากลางประจำชาติ สนับสนุนและสร้างมาตรฐานการพัฒนาการศึกษาเอกชน สร้างมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมนอกมหาวิทยาลัย ใช้ประโยชน์จากการศึกษาออนไลน์อย่างเต็มที่ ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

๔. ปรับปรุงระบบประกันสังคมหลายระดับ ให้ครอบคลุมทั้งประชาชนประสานงานในพื้นที่ในเมืองและชนบทและมีความเป็นธรรมเป็นหนึ่งเดียวและยั่งยืน ตระหนักถึงการวางแผนโดยรวมของประเทศในการประกันบำนาญขั้นพื้นฐานและดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอายุเกษียณตามกฎหมาย พัฒนาระบบประกันบำนาญแบบหลายชั้นและหลายเสา ส่งเสริมการประสานงานระดับจังหวัดในการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

 

การประกันการว่างงานและการประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน มีระบบค้ำประกันสำหรับทหารผ่านศึก ปรับปรุงระบบความช่วยเหลือทางสังคมตามลำดับชั้นและประเภท ปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานแห่งชาติในเรื่องความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสตรีและเด็ก ปรับปรุงระบบการดูแลและบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการและเด็กกำพร้า ปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการสาธารณะประกันสังคมแห่งชาติแบบครบวงจร

 


๕. ส่งเสริมการสร้างประเทศจีนที่มีสุขภาพดีอย่างครอบคลุม ปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ​ สานเครือข่ายการคุ้มครองด้านสาธารณสุขของประเทศและให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรแก่ประชาชน ปฏิรูประบบการป้องกันและควบคุมโรคและเสริมสร้างการทำงานของการเฝ้าระวังและการเตือนภัยล่วงหน้า การประเมินความเสี่ยงการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

 

พัฒนาระบบการแพทย์และสุขภาพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เร่งขยายทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและการกระจายภูมิภาคอย่างสมดุล เร่งสร้างระบบการวินิจฉัยและการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมการแพทย์ทางไกล ปฏิบัติตามทั้งการแพทย์แผนจีนและแผนตะวันตก รณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตที่มีอารยะและมีสุขภาพดี ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะสำหรับฟิตเนสแห่งชาติ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ

 

๖. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อตอบสนองต่อประชากรสูงวัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการเจริญพันธุ์ เพิ่มความครอบคลุมของนโยบายการเจริญพันธุ์ ปรับปรุงระดับการบริการก่อนคลอดและหลังคลอด พัฒนาระบบบริการดูแลเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาประชากรที่สมดุลในระยะยาวและปรับปรุงคุณภาพประชากร

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชราภาพอย่างแข็งขัน และสร้างสถาบันในบ้าน - ชุมชนเพื่อประสานงานและบูรณาการการรักษาพยาบาล ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรและระบบการดูแลที่ครอบคลุมสำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุ

 

๗. เสริมสร้างและสร้างสรรค์การกำกับดูแลสังคม ปรับปรุงระบบการปกครองทางสังคมโดยหลักนิติธรรมและหลักศีลธรรม ปรับปรุงระบบการปรึกษาหารือประชาธิปไตยระดับรากหญ้า สร้างความรับผิดชอบของทุกคนและชุมชนแห่งการกำกับดูแล กำหนดมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสังคม เสริมสร้างและสร้างสรรค์การกำกับดูแลสังคมของเทศบาล และส่งเสริมความทันสมัยของธรรมาภิบาลสังคมของเทศบาล

 

บทสรุป การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับการสร้างสังคม โดยยึดมั่นในการสำนึกบำรุงรักษาและพัฒนาผลประโยชน์พื้นฐานของคนส่วนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้น รวมทั้งเป้าหมายของการพัฒนาด้วยความพยายามอย่างเต็มที่และทำในสิ่งที่ทำได้

 

ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลทางสังคม การกำกับดูแลและการแบ่งปัน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าที่มั่นคง การมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและการได้รับความสุขของผู้คนอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและความก้าวหน้าในทุกด้านของสังคม อันจะนำไปสู่การประสานการพัฒนาและความมั่นคง รวมทั้งสร้างประเทศจีนที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๑๓

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend