3 มีนาคม 2021

ราชกิจจาฯประกาศหนี้สาธารณะ 7,848,155 ล้านบาท หรือ 49.34% ของจีดีพี

27 Nov 2020 21:11 น.
อ่าน 1,004 ครั้ง

ราชกิจจาฯประกาศหนี้สาธารณะ 7,848,155 ล้านบาท หรือ 49.34% ของจีดีพี

ราชกิจจาฯ ประกาศหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงิน-ค้ำประกันยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ  30 ก.ย.2563 มี 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.34% ของจีดีพี


วันนี้ (27 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และรายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

 

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กําหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี 


โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ําประกัน ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลําดับ


กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
  


๑. รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓


ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีจํานวน ๗,๘๔๘,๑๕๕.๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GrOSS Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จํานวน ๖,๗๓๔,๘๘๓.๗๖ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗๔๕,๙๘๐.๒๕ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน ๓๐๔,๔๗๒.๓๖ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จํานวน ๗,๘๒๓.๔๗ ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่


หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ เกินกว่า 1 ปี จํานวน ๖,๗๗๐,๐๙๘.๔๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๒๖ และหนี้ระยะสั้นที่จะครบ กําหนดชําระภายในไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๑,๐๗๘,๐๕๓.๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๓๔ ของยอด หนี้สาธารณะคงค้าง ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จํานวนทั้งสิ้น ๗,๘๔๘,๒๕๕.๔๕ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จํานวน ๑๓๙,๓๙0.66 ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๗๘ และหนี้ในประเทศ จํานวน ๗,๗๐๔,๗๖๕.๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ 98.22 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง 

ราชกิจจาฯประกาศหนี้สาธารณะ 7,848,155 ล้านบาท หรือ 49.34% ของจีดีพี

คลิกอ่านเพิ่มเติม:  รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend