ติดปีกธุรกิจอาหารเหนือ เปิดโรงงานต้นแบบหนุนนวัตกรรม

19 เม.ย. 2563 เวลา 8:30 น. 883

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเปิดInnovativeFood Fabrication Pilot Plant โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร หนุนธุรกิจผลิตสินค้านวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 

ติดปีกธุรกิจอาหารเหนือ เปิดโรงงานต้นแบบหนุนนวัตกรรม

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกล่าวว่า การติดตั้งโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมเปิดรับให้คำปรึกษาการผลิตสินค้าแปรรูป ให้เช่าใช้เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงบริการส่งต่อตรวจวัดคุณภาพสารอาหารและการวิเคราะห์ต่างๆ จากห้องปฏิบัติการภายใต้เครือข่าย อุทยานฯ เพื่อช่วยต่อยอดผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เกิดขึ้นจริงผ่านการให้บริการอย่างครบวงจรในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถของภาคเอกชน

โรงงานต้นแบบแห่งนี้จะช่วยภาคเอกชนในการหาสภาวะที่เหมาะสม สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมลดความเสี่ยงในการลงทุนต่อกระบวนการผลิต ทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรภาคเอกชน โดยสามารถยกระดับต้นแบบงานวิจัยของภาคเอกชนรายย่อยสู่ระดับอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Startup ในระดับภูมิภาคให้เติบโตตอบโจทย์ครอบคลุมทุกธุรกิจอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุทยานฯ ยังมีแผนในการจัดหาเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับความหลากหลายของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแนวใหม่ในภาคเหนือควบคู่กับการส่งเสริม Startup เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกลายเป็นแหล่งรวมของ Food Tech Startup ในอนาคต

ติดปีกธุรกิจอาหารเหนือ เปิดโรงงานต้นแบบหนุนนวัตกรรม

ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากเปิดให้บริการ คาดการณ์ว่าโรงงานแห่งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้ารับบริการมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการได้จำนวนกว่า 700 ราย และเกิดการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมากถึง 1,600 อัตรา

ติดปีกธุรกิจอาหารเหนือ เปิดโรงงานต้นแบบหนุนนวัตกรรม

สำหรับโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรให้บริการใน 4 สายการผลิต ได้แก่ 1.กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรด (Acid Food Process) เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจากผลไม้ ซอสและแยม 2.กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทกรดตํ่า ที่มีค่า pH มากกว่า 4.6 และมีค่า Water Activity มากกว่า 0.85 (Low Acid Food Process) ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทนม อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 3.กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปประเภทการทำแห้ง หรือการดึงนํ้าออกด้วยการอบแห้ง (Dehydration Food Process) เช่น ผลิตภัณฑ์ชงละลาย ผักผลไม้อบแห้งด้วยเทคนิคต่างๆ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และ 4.กลุ่มกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Food Process) เช่น การผลิตสารสกัด สารให้กลิ่นรส นํ้ามัน และการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน เป็นต้น ซึ่งได้นำเครื่องสกัดสารแบบ Supercritical Fluid Extraction (SFE) โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลาย มาให้บริการในสายการผลิตนี้ด้วย 

หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,566 วันที่ 16 - 18 เมษายน 2563

ติดปีกธุรกิจอาหารเหนือ เปิดโรงงานต้นแบบหนุนนวัตกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง