19 มิถุนายน 2021

สยามพิวรรธน์ คุมเข้มไวรัส วอนผู้เช่างดไปประเทศเสี่ยง

11 Mar 2020 15:23 น.
อ่าน 563 ครั้ง

สยามพิวรรธน์ คุมเข้มไวรัส  วอนผู้เช่างดไปประเทศเสี่ยง

“สยามพิวรรธน์” เข้มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือผู้เช่าอาคาร ศูนย์การค้างดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง และปฏิบัติความพ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเคร่งครัด


 

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนั้น

ล่าสุดนางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ได้ออกประกาศขอความร่วมมือผู้เช่า ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน , สยามเซ็นเตอร์ , สยามดิสคัฟเวอรี่ และอาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ มีใจความว่า บริษัทให้ความสําคัญเรื่องการเคารพในกฎหมายมาโดยตลอด จึงขออนุญาตเน้นย้ำกับผู้เช่า ผู้ใช้บริการพื้นที่ และผู้จัดการร้านค้าให้ทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สยามพิวรรธน์ คุมเข้มไวรัส  วอนผู้เช่างดไปประเทศเสี่ยง

โดยต้องช่วยเฝ้าระวัง ตลอดจน ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว ดังนั้น หากพบผู้ใดภายในบริเวณศูนย์การค้ามีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง และสงสัยว่าผู้นั้นอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที เพื่อดําเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้ความร่วมมือ และดําเนินการตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้า โดยเคร่งครัด เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปหลายประเทศของโลก บริษัท มีความจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ด้วยสํานึกในความรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร พนักงาน และลูกค้าภายในศูนย์การค้าและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจโดยรวมได้ในที่สุด จึงขอความ ร่วมมือมายังท่านเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

สยามพิวรรธน์ คุมเข้มไวรัส  วอนผู้เช่างดไปประเทศเสี่ยง

1. ไม่ควรอนุญาตให้พนักงานที่ทํางานภายในอาคารศูนย์การค้าฯ หรือเข้ามาติดต่อในศูนย์การค้าฯ ไม่ว่าประจําหรือเป็นครั้งคราว เดินทางต่างประเทศ หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการ ปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเทศที่มีการระบาดอย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม, สาธารณรัฐสิงคโปร์, อิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, ฝรั่งเศส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รวมทั้งประเทศที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม โดยภาครัฐในภายหน้า


 

2. ในกรณีที่พนักงานมีความจําเป็นต้องเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transity ประเทศหรือเขต การปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย ขอให้งดเว้นการเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับมาถึงราชอาณาจักรไทย เพื่อ แยกตัวเอง(Self-quarantine) และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และแจ้งชื่อของพนักงานดังกล่าวให้ ศูนย์การค้าทราบ เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กําหนดและไม่ปรากฏอาการใดให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ โดยขอให้จัดส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยที่ออกโดยสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ให้ศูนย์ฯ ทราบก่อนเข้าพื้นที่ด้วย

สยามพิวรรธน์ คุมเข้มไวรัส  วอนผู้เช่างดไปประเทศเสี่ยง

3. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคล-คู่ค้าจากต่างประเทศลุ่มเสี่ยงมาร่วมการประชุม สัมมนา หรือการดําเนินการใดในช่วงระหว่างนี้ออกไปก่อน โดยขอให้ใช้ช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend