svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บินไทย"ฝ่าวิกฤติ หั่นรายได้ผู้บริหาร ปลดเอาต์ซอร์ซ20%

26 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดฉบับเต็ม! คำสั่งดีดีการบินไทยฝ่าวิกฤติไวรัสโคโรนาโควิด-19 หั่นเงินเดือน –ลดค่าพาหนะดีดีถึงเอ็มดี 15-30% นาน 6 เดือน ยันยกเลิกจ้างเอาต์ซอร์ซไม่ต่ำกว่า 20 %   

 

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด–19 ขยายวงทั่วโลก หลายประเทศเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้โดยสารที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ส่งผลให้มีการยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของสายการบินต่าง ๆ รวมถึงการบินไทย 

ล่าสุดนายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศภายในเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ คำสั่งที่  031/2563  เรื่องมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

"บินไทย"ฝ่าวิกฤติ หั่นรายได้ผู้บริหาร ปลดเอาต์ซอร์ซ20%

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องใน หลายประเทศทําให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ประกาศ ห้าม หรือ เตือน ประชาชนของตนให้งดการเดินทางไป ยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ไต้หวัน

เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีความเป็นไปได้มากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะยืดเยื้อ ต่อไประยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศเป็นวงกว้าง และ กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรุนแรงโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ทั้งนี้จะเห็นได้จาก ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปยังประเทศต่างๆ เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินกิจการ ต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่ความต้องการในการเดินทางลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความ จําเป็นต้องกําหนดมาตรการรองรับวิกฤตการณ์นี้ และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

"บินไทย"ฝ่าวิกฤติ หั่นรายได้ผู้บริหาร ปลดเอาต์ซอร์ซ20%

1. ปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร ตามตําแหน่ง ดังนี้

1.1 ปรับลดเงินเดือนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (DD) ในอัตราร้อยละ 25 
1.2 ปรับลดเงินเดือนรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (EVP) ในอัตราร้อยละ 20 
1.3 ปรับลดเงินเดือนผู้อํานวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) ระดับผู้อํานวยการใหญ่ในอัตราร้อยละ 15 

2. ปรับลดค่าพาหนะเหมาจ่ายของผู้บริหารตามตําแหน่ง ดังนี้
2.1 ระดับรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ (EVP) ปรับลดค่าพาหนะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 30 2.2 ระดับผู้อํานวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) ระดับผู้อํานวยการใหญ่ ปรับลดค่าพาหนะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 20 
 

3. ปรับลดงบประมาณสําหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (Travel Order) ของแต่ละหน่วยงาน (ยกเว้นพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน) ของทุกหน่วยงานลงร้อยละ 30 โดยให้รองกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่ (EVP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) ต้นสังกัด ควบคุมการส่งพนักงานไปปฏิบัติ หน้าที่เท่าที่จําเป็นต่อบริษัทฯ เท่านั้น รวมถึงการปรับลดจํานวนพนักงานที่จะส่งไปปฏิบัติหน้าที่และจํานวนวันในการปฏิบัติหน้าที่

"บินไทย"ฝ่าวิกฤติ หั่นรายได้ผู้บริหาร ปลดเอาต์ซอร์ซ20%
4. ให้ทุกหน่วยบริหารจัดการกําลังพล ไม่ให้เกิดการทํางานล่วงเวลา หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ต้นสังกัด (EVP) เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป 

5. ปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานภายนอก (Outsource Labor) ให้เหลือเท่าที่จําเป็น โดยให้
สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง ทั้งนี้ในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานต้องปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานภายนอกลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

6. ปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (Operation) และความปลอดภัยให้เหลือ
เท่าที่จําเป็น เช่น ชะลอการว่าจ้างบุคลากร ชะลอการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง ลดวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง ชะลอการแจกเครื่องแบบพนักงาน และลดการเบิกครุภัณฑ์ ฯลฯ

7. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อํานวยการใหญ่ (VPMD) ของพนักงานที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 ตกลงกับพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อร่วมกันกําหนดการใช้วันลา หยุดพักผ่อนสะสมที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนวันเกษียณอายุ


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และให้สายทรัพยากรบุคคล (DB) จัดทํารายละเอียดของแต่ละมาตรการต่อไป ในกรณีสถานการณ์คลี่คลาย บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิก มาตรการข้างต้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยืดเยื้อหรือรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องยกระดับมาตรการเพิ่มเติม โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม)

"บินไทย"ฝ่าวิกฤติ หั่นรายได้ผู้บริหาร ปลดเอาต์ซอร์ซ20%