คลิก “คิดค้า.com" ​ลงทุน อะไรไม่เจ๊ง

25 ต.ค. 2563 เวลา 14:50 น.613

“พาณิชย์” พัฒนาบิ๊กดาต้า คิดค้า.com  เพิ่มข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ ช่วยประชาชนใช้วางแผนทำธุรกิจ  ป้องเจ๊ง

พิมพ์ชนก วอนขอพร

 

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า ในปี 2564 สนค. มีแผนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า หรือพัฒนาบิ๊กดาต้ารวม 3 ระบบ แยกเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 2 ระบบ คือ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัดระยะที่ 2 (Province Policy Dashboard) และระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญระยะที่ 1 (Global Demand Dashboard) และการจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนจำนวน 1 ระบบ คือ ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คลิก คิดค้า.com ระยะที่ 2 (Trade Analytic E-Service)

 

สำหรับระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัดระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจากพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยจะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้าได้แม่นยำขึ้น และทันเหตุการณ์มากขึ้น และสามารถใช้สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพธุรกิจของจังหวัด รวมถึงการขยายโอกาสการค้าของจังหวัดให้เข้มแข็งลงถึงเศรษฐกิจฐานราก

 

ส่วนระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญระยะที่ 1 จะเป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจาก UN Comtrade , Global trade Atlas และ CEIC Data เป็นต้น มาใช้เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้า เพื่อที่จะใช้สนับสนุนการทำงานของทูตพาณิชย์ในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออก และการตัดสินใจกำหนดนโยบายการผลักดันการส่งออกของไทย

 

คลิก “คิดค้า.com" ​ลงทุน อะไรไม่เจ๊ง

 

ทางด้านระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คิดค้า.com ระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกระยะที่ 1 สำหรับให้ผู้ประกอบการใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องและตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 จะดำเนินการขยายข้อมูลการค้าเชิงลึกในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ และนำเสนอโอกาสทางการค้ารายจังหวัด (Demand Locator) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ที่จะทำธุรกิจ ได้เล็งเห็นโอกาส และวางแผนการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงให้ข้อมูลคู่มือการค้า (Trade Tips) แก่ผู้ประกอบการ ที่จะทำให้เรื่องขั้นตอนการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคต

 

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สนค. ได้พัฒนาระบบบิ๊กดาต้าในการติดตามภาวะสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียนแล้ว โดยสามารถใช้ติดตามสถานการณ์การผลิต ความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถทราบแนวโน้ม การเตือนภัย และนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ตรงจุด

 

นอกจากนี้ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ รวมทั้งได้เปิดตัวบิ๊กดาต้าเป็นรายธุรกิจ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง