ลั่นเดินหน้า "AIC" เฟส1 ภายใน 3 เดือน

16 มิ.ย. 2563 เวลา 8:31 น. 625

“อลงกรณ์” สั่งเดินหน้าตามนโยบาย 2 รัฐมนตรี "เกษตร-พาณิชย์" ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฟส1 ให้เสร็จ ภายใน 3 เดือน

วันที่ 16 มิ.ย.63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารAIC เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ครั้งที่ 3/2563 (16 มิ.ย.63) ผ่านระบบ Zoom Video Conferrence ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์ A.I.C. 77จังหวัดทั่วประเทศ ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

ลั่นเดินหน้า "AIC" เฟส1 ภายใน 3 เดือน

มีวาระสำคัญเช่น การจัดตั้งAICศูนย์แห่งความเป็นเลิศ , การจัดตั้งคณะกรรมการและศูนย์เฉพาะด้านในAICจังหวัด , คณะกรรมการโลจิสติกส์จังหวัด , โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล , โครงการบริการประชาชนด้วยแพลตฟอร์ม(National Citizen Self Service Portal)ร่วมกับสพร.,การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและระบบแชร์เครื่องจักรกลเกษตร(AMR), การเปิดหลักสูตรอบรมบ่มเพาะE-Commerce แบบO2O(ออฟไลน์2ออนไลน์)และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมสู่แปลงเกษตร,

ลั่นเดินหน้า "AIC" เฟส1 ภายใน 3 เดือน

 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสู่พาณิชย์ทันสมัย(New Commerce)และเกษตรทันสมัย (Modern Agriculture)ระหว่างกระทรวงพาณิชย์(รมว.พณ.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และกระทรวงเกษตรฯ(รมว.กษ.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และ AIC Forum เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในเฟส1ให้แล้วเสร็จภายใน  3 เดือน