23 เมษายน 2021

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

26 Feb 2020 13:15 น.
อ่าน 3,041 ครั้ง

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

วงการตื่น “อนุทิน” เปิดรับฟังร่าง พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. .... ตามมาตรา77 ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.63 เป็นต้นไป ขณะที่วงการข้าว อึ้ง มึนไม่รู้เรื่อง ทั้งที่เปิดรับฟังตั้งแต่ 3 ธ.ค.62 แล้ว


แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

นายศิวะ ศรีชาย เกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย กับคณะผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. .... ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงการควบคุมด้านการผลิต การจำหน่าย และการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา โดยกำหนดหน้าที่ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สหกรณ์การเกษตร โรงงานและผู้จัดจำหน่ายยางพารา

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกยางพารา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดราคายางพาราและค่าผลประโยชน์อื่นจากยางพาราของโรงงานหรือผู้จัดจำหน่ายยางพารา พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุนแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา และสำนักงานคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด และจัดตั้งกองทุนแบ่งปันผลประโยชน์ยางพาราขึ้นอีกด้วย

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้จัดจำหน่ายยางพารา และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 3. โรงงานซึ่งผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา 4. ประชาชนทั่วไป

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น 1. เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้มีคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา และคณะกรรมการบริหาร 2. หากไม่เห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา คณะกรรมการบริหาร

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการในแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ในการปลูกยาง 4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้มีกองทุนแบ่งปันผลประโยชน์ยางพาราซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของกองทุน และคณะกรรมการบริหารกองทุน

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้เกษตรกร โรงงาน และผู้จัดจำหน่ายยางพาราชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตยางพารา โดยคำนวณจากปริมาณยางพาราที่ส่งให้แก่โรงงานและจากปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ และ 6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จัดสรรเงินจำนวนร้อยละสิบของเงินที่กองทุนได้รับจากการกำหนดให้โรงงานและผู้จัดจำหน่ายยางพาราต้องส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจำนวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิและค่ายางพาราตามราคายางพาราขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายยางพาราขั้นสุดท้ายภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของกำไรทั้งระบบ

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของโรงงานและผู้จัดจำหน่ายยางพาราตามร่างกฎหมายนี้ 8.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดราคายางพาราและค่าผลประโยชน์อื่นจากยางพาราตามร่างกฎหมายนี้ 9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งและการควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้มีสำนักงานคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา 11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหน้าที่และอำนาจของ "พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ และ 12 ท่านเห็นด้วยกับบทกำหนดโทษตามที่กำหนดในร่างกฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

นายศิวะ กล่าวว่า น่าสนใจดีมีความแตกต่าง เพราะถ้ากฎหมายนี้ออกมาคงยกเลิก พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และยุบการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพราะจะมีองค์กรใหม่ที่ใหญ่และครอบคลุมมากกว่าเดิม

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. .... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย กับคณะผู้เสนอ) รับฟังตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป แต่วงการข้าวยังไม่มีใครทราบ จึงไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ในอนาคต

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

"สาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้กระบวนการปลูก การผลิต การจำหน่ายและการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวเกิดความเป็นธรรมทั้งตัวต่อเกษตรกร โรงสีข้าว และผู้บริโภค สมควรสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวเพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและแบ่งปันผลประโยชน์ข้าวให้เป็นธรรมอย่างเป็นระบบ"

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

 

เอกสารแนบร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. .... 

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์
แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

 

 เอกสารแนบร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. ....

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์

แก้พ่อค้าทุบราคา “ข้าว-ยาง” ดันโมเดลแบ่งปันผลประโยชน์


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend