svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรอ. ดึงโรงงานอุตฯแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

28 มกราคม 2563

กรอ.เผยโรงงานแห่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อน้ำ และหม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยฝุ่นละอองPM2.5 ในโรงงาน

นายศุภกิจ  บุญศิริ  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  กรอ. ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามโรงงานนำร่องในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลตามนโยบายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมาก เพราะกระทบต่อปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชน และบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทย 

กรอ. ดึงโรงงานอุตฯแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตาม บริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรอ. โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของภาคอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ จะช่วยลดการเกิดฝุ่นละออง โดยเฉพาะลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อมลพิษทางอากาศ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งโครงการฯ นี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการเกิดฝุ่นในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน 

ส่วนการดำเนินการในโครงการฯ มีกิจกรรม เช่น การตรวจวัด ,ประเมิน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านความร้อน ,การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อน โดยตั้งเป้าการปรับแต่งการเผาไหม้กับโรงงานนำร่องไม่น้อยกว่า50 โรงงาน และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การเผาไหม้ 80 เครื่อง แต่จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รุนแรงในพื้นกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัวอยากช่วยลดปัญหา PM 2.5  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้แล้ว โดยกรอ. สามารถดำเนินการปรับแต่งเครื่องไป 51 โรงงาน อุปกรณ์การเผาไหม้กว่า 173 เครื่อง นอกจากนี้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเกิดการประหยัดการใช้พลังงาน หรือได้ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

กรอ. ดึงโรงงานอุตฯแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

การดำเนินโครงการฯ นี้ เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อต้องการช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับการแข่งขันได้ ตลอดจนช่วยให้เกิดความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการใช้งานหม้อน้ำ 1,736 เครื่อง หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 838 เครื่อง หากสถานประกอบการโรงงานทั้งหมดร่วมกันปรับแต่งการเผาไหม้ตามโครงการฯ นี้ สามารถมั่นใจได้ว่าสถานประกอบกิจการโรงงานจะลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 จากการเผาไหม้ออกสู่บรรยากาศได้ 1 - 3 % และช่วยประหยัดต้นทุนคิดเป็นเงินประมาณ 640 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเทียบเท่า 53,000 TOE ต่อปี

นายศุภกิจ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงาน 28,459 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) หรือคิดเป็น 35.2% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งมีความสำคัญมาก และมีการใช้พลังงานในหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนอุปกรณ์การเผาไหม้อื่น ๆ กว่า 10,000 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) จากจำนวนอุปกรณ์เหล่านั้นกว่า 15,000 เครื่องทั่วประเทศ ดังนั้น กรอ. จะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองตามนโยบายของรัฐบาล 

กรอ. ดึงโรงงานอุตฯแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

นายวัฒนา ทองเหว่า ผู้จัดการบริษัท โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ และทำให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนหรือประชาชนได้ โดยเฉพาะโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล นี้ บริษัทยินดีเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในขณะนี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงาน ลดต้นทุนการผลิต ช่วยประหยัดพลังงาน และที่สำคัญเมื่อเข้าร่วมโครงการในการปรับแต่งการเผาไหม้ได้สมบูรณ์ จนสามารถลดการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทิ้งออกจากปล่องไอเสียสู่บรรยากาศได้เป็นอย่างดี