9 มีนาคม 2021

กรมการจัดหางาน จับมือ สพฐ. ลงนาม MOU

02 Jun 2016 18:18 น.
อ่าน 205 ครั้ง

กรมการจัดหางาน  จับมือ สพฐ. ลงนาม MOU


กรมการจัดหางาน  ร่วมมือ สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้นั กเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อสามารถวางแผนการศึ กษาและอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่กำลั งแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันที่  2  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุม สพฐ.

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวว่า  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็ นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรี ยนสามารถวางแผนการศึกษา และอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกระบวนการแนะแนวอาชี พจะทำให้นักเรียนได้มีข้อมู ลสำคัญ 3 ประการ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ คือ ประการแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง ประกอบด้วย ระดับสติปัญญา (IQ) ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และความถนัดทางอาชีพ ซึ่งจะทราบได้ โดยการทำแบบทดสอบในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ประการที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของอาชีพ ซึ่งการที่นักเรียนจะวางแผนอาชี พได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมี ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเส้ นทางความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ และประการสุดท้ายนักเรียนจะต้ องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทิ ศทางของตลาดแรงงาน เพื่อวางแผนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยให้กระทรวงแรงงานร่วมกั บกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมั ธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนระดับมั ธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รั บการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออ นไลน์แก่นักเรียนและสนับสนุนข้ อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิ ศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ ายครูแนะแนวของสถานศึกษา

กระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางาน  จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรี ยนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการแนะแนวให้รู้ศั กยภาพของตนเองมีความรู้เรื่ องโลกของอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ง สพฐ. จะดำเนินการให้ครู แนวแนวของสถานศึกษาในสังกัดได้ รับทราบข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี ่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน โดยกรมการจัดหางานให้การสนับสนุ นข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ ขยายผลไปสู่ครูประจำชั้นของนั กเรียนให้มีทักษะการใช้และให้ คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ ปกครอง ให้สามารถตัดสินใจวางแผนการศึ กษาสู่การประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น กรมการจัดหางาน และ สพฐ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งให้มี คณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ ทำหน้าที่ขับเคลื่ อนและประสานงานการพัฒนาทั กษะการใช้แบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์ และหรือออฟไลน์  ผู้สนใจเข้ารับการแนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10  หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน  1694

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend