9 มีนาคม 2021

พาณิชย์แนะผู้ส่งออกไทยปรับกลยุทธ์การตลาดบุกแคนาดา

05 May 2016 09:15 น.
อ่าน 349 ครั้ง

พาณิชย์แนะผู้ส่งออกไทยปรับกลยุทธ์การตลาดบุกแคนาดา

Breaking-Newsนางสาวดาววิภา ลี้กำจร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครโตรอนโต ประเทศแคนาดา เปิดเผยรายงานจากผลการสำรวจพฤติ กรรมผู้บริโภคล่าสุดในแคนาดา โดยศูนย์วิจัย Angus Reid Institute พบว่า ชาวแคนาดากว่า 57% รู้สึกว่าสินค้าทุกวันนี้มี ราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีแผนที่ จะลดการจับจ่าย โดยผู้บริโภคในกลุ่มรายได้สูงที ่มีรายได้เฉลี่ย 100,000เหรียญแคนาดาต่อปี (ประมาณ 2.8 ล้านบาท/ปี) ยังรู้สึกว่าสินค้าแพงขึ้นจนต้ องเปลี่ยนพฤติกรรม และกว่า58% ของกลุ่มรายได้ 50,000-99,000 เหรียญแคนาดา (ประมาณ 1.4 ล้าน – 2.7 ล้านบาท/ปี) โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่มีลู กและเด็กเล็ก รู้สึกว่ากว่า 2ใน 3 ของสินค้าอาหารปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์วิจัย Angus Reid มองว่าชาวแคนาดาต้ องลดมาตรฐานพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง ในภาพรวมไม่ว่าคนรายได้สูง รายได้ปานกลางหรือรายได้น้อย จะรู้สึกได้ว่า อำนาจในการจับจ่ายลดลง เห็นได้จากปริมาณการบริโภคที่ ลดลง หรือหันไปบริโภคยี่ห้อทางเลือกอื่นๆ แทน โดยสินค้าPrivate Label หรือ House Brand กลายเป็นทางเลือกที่สำคัญ

ค่าเงินแคนาดาที่ลดค่ากว่า 35% ในปีที่ผ่านมาเป็นปัจจั ยโดยตรงต่อราคาสินค้าอาหาร โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องนำเข้า อาทิ ผักผลไม้ในฤดูหนาว โดยทั่วไปราคาผักผลไม้จะปรับตั วสูงขึ้นอยู่แล้วในฤดูหนาว แต่ด้วยปัจจัยค่าเงินที่อ่อนลง ยิ่งส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้ นไปอีก ในช่วงปีที่ผ่านมา 71% ของชาวแคนาดาได้ปรับพฤติกรรม โดยหันไปบริโภคสินค้าแบรนด์ที่ ถูกลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย 61% ของผู้บริโภคแคนาดาได้ลดการบริ โภคเนื้อสัตว์ 42% ลดการบริโภคผักผลไม้ และกว่า 40% เลือกซื้อสินค้าที่ราคามากกว่ าสินค้าเพื่อสุขภาพ (less Healthy)

ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ทราบว่า ควรบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันทำให้ คนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ต้องหันมาบริโภคอาหารแปรรูป หรือ Processed Food มากขึ้น ซึ่งมักจะมีการใส่สารเคมีต่างๆ แต่ราคาถูกกว่า คนรายได้สูงก็หันมาบริโภคสินค้า Less Organic หรือสินค้าทางเลือกอื่นๆ จากการสำรวจยังพบว่ากว่า 70% ของชาวแคนาดารั บประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง 67% ลดค่าใช้จ่ายด้านบันเทิง 52% ได้ชะลอการซื้อสินค้าฟุ่มเฟื อยหรือสินค้าที่มีราคาสู งออกไปก่อน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ ฯลฯ และกว่า 47%ลดค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากปัจจัยค่าเงิ นแคนาดาที่อ่อนค่าลง ทำให้ราคาสินค้าอาหารสูงขึ้นนั้ น สภาวะความแห้งแล้งทั่วโลก อาทิ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในรั ฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ก็ส่งผลต่อการผลิตและราคาสินค้ าที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพื ้นที่เพาะปลูกผลผลิตการเกษตรที่ สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ และมีแคนาดาเป็นตลาดอันดับต้นๆ ของการส่งออก

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถึงแม้ว่าแคนาดาได้รอดพ้ นจากภาวะการเศรษฐกิจถดถอยในปี2558 แต่จากสภาวะปัจจุบัน เศรษฐกิจแคนาดายังคงมีความไม่ แน่นอน จากปัญหาค่าเงินที่อ่อนตั วของเหรียญดอลล่าร์แคนาดา และอัตราการว่างงานที่ 7.1% (ตัวเลขล่าสุดในเดือน มี.ค. 59) ส่งผลให้ชาวแคนาดาต้องปรับเปลี่ ยนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า โดยจะมองถึงความคุ้มค่ าและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ในด้านของการตลาด ผู้ส่งออกไทยควรพิจารณาปรับรู ปแบบและราคาของสินค้า โดยเน้นให้ราคาสินค้าต่ำลง แต่ส่งเสริมให้บริโภคและซื้อบ่ อยครั้งขึ้น หรือเพิ่มขนาดของสินค้าให้ กลายเป็น Family Size ที่คุ้มค่าต่อการจับจ่ายมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเหมาะกับแคนาดาในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบัน”

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend