กทม.ประกาศปิดต่อกิจการ 35 ประเภท 1-14 มิ.ย.64

01 มิ.ย. 2564 เวลา 4:47 น.1.4k

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามประกาศขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.2564

วันนี้ (1 มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๓) ระบุว่า
ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เป็นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                                    กทม.ประกาศปิดต่อกิจการ 35 ประเภท 1-14 มิ.ย.64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :