ด่วน! ศบค.เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมระบาดโควิด-19 อีก 2 เดือน

21 พ.ค. 2564 เวลา 5:35 น.11.0k

ศบค.ชุดใหญ่ เคาะขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คุมระบาดเชื้อโควิด-19 อีก 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนก.ค.64

วันที่ 21 พ.ค.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน(21 พ.ค.64)ช่วงหนึ่งว่า วันนี้เป็นการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564  เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันต่อสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ด่วน! ศบค.เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมระบาดโควิด-19 อีก 2 เดือน

โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งที่ผ่านมามีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ไปแล้วทั้งหมด 11 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคในการจัดประชุมรัฐสภา

นอกจากนี้ที่ประชุมศบค.ชุดใหม่ มีมติอนุมัติมาตรการป้องกันโรคในการจัดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 โดยให้มีการสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ยกเว้นในกรณีที่ผู้ควบคุมการประชุมจะผ่อนผันในช่วงที่มีการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุม และกำหนดให้นั่งห้องประชุมเว้นระยะห่าง 2 เมตร ให้ส.ส.และส.ว. มีผู้ติดตามได้ 1 คนเท่านั้น งดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะ และขอความร่วมมือให้ข้าราชการรัฐสภา ฉีดวัคซีนทุกคน 100% โดยหากผู้ใดไม่ฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม (เว้นแต่มีเหตุจำเป็น) และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนให้กับคนที่ทำงานในรัฐสภา จำนวน 2,000 โดส โดยฉีดในช่วง 21-25 พ.ค.นี้

ด่วน! ศบค.เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมระบาดโควิด-19 อีก 2 เดือน

มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยกำกับ และติดตามมาตรการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรคกำหนด

ด่วน! ศบค.เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมระบาดโควิด-19 อีก 2 เดือน

อนุมัติการเลื่อนเปิดเทอม

โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ศบค.ได้รับทราบตามที่ ศปก.ศบค. อนุมัติเรื่องการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด ให้ใช้อาคารได้แต่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และให้จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ออนไซต์ได้  ส่วนพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัดให้จัดการเรียนการสอนได้ ให้มีการรวมกลุ่มคน แต่จะต้องมีการกำหนดมาตรการ หรือจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้

ด่วน! ศบค.เคาะขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมระบาดโควิด-19 อีก 2 เดือน

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอการวางแผนมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. โดยย้ำให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ขณะเดียวกัน โรงเรียนจะต้องมีการประเมินความพร้อม Thai Stop Covid ที่เป็นแบบประเมินตนเองเพื่อให้โรงเรียนต่างๆ มั่นใจต่อผู้ปกครองและนักเรียนว่า จะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนภาพรวมได้ และหลังจากประเมินแล้วขอให้ทางโรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง