คพ.รุกแก้ปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมูนครปฐม

13 พ.ค. 2564 เวลา 11:36 น.112

คพ.รุก แก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมู ในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา นครปฐม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม เป็นคลองในสมัยราชกาลที่ 4 ไหลผ่านพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอนครชัยศรี ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียต่อเนื่อง มีสาเหตุเกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษหลายประเภท โดยในบริเวณดังกล่าวมีฟาร์มสุกรหนาแน่น คพ. จึงได้ตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร รวมถึงการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน โดยได้ให้คำแนะนำให้กับฟาร์มสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 22 ฟาร์ม

คพ.รุกแก้ปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมูนครปฐม

นายอรรถพล  กล่าวว่า จากการตรวจสอบฟาร์มสุกรในพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่า ฟาร์มสุกร ร้อยละ 82 มีการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นปกติ ส่วนฟาร์มสุกร ร้อยละ 18 ไม่มีการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ฟาร์มสุกรบางส่วนมีการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงลูกไรแดง และจากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเท่าที่ควร โดยปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียที่พบส่วนมาก ได้แก่ การอุดตัน การสะสมของมูลสุกร การตื้นเขินของบ่อ คันดินรอบบ่อทรุด และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมพื้นที่ของบ่อบำบัด เป็นต้น ซึ่ง คพ. ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงระบบในเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำเสียของบ่อ รวมถึงเพื่อป้องกันการไหลล้นของน้ำออกภายนอกฟาร์ม

คพ.รุกแก้ปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมูนครปฐม  

ในส่วนของการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (มาตรา 80) พบว่า มีฟาร์มสุกรร้อยละ 68 มีการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ส่วนฟาร์มสุกร ร้อยละ 32 ยังไม่มีการดำเนินการ คพ. จึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

คพ.รุกแก้ปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมูนครปฐม

 ทั้งนี้ คพ. ได้กำหนดให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม ประกอบด้วย ตำบลนครปฐม ตำบลบ่อพลับ ตำบลพระประโทน ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง ซึ่งเป็นการช่วยลดการระบายมลพิษลงสู่คลองเจดีย์บูชา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาต่อไป นายอรรถพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง