ศรีสุวรรณร้อง กกต.สอบคุณสมบัติ ว่าที่นายกฯช่องแค นครสวรรค์

07 พ.ค. 2564 เวลา 3:48 น.211

ศรีสุวรรณร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่นายกเทศมนตรี ตำบลช่องแค นครสวรรค์ เหตุเคยถูกปลดออกจากราชการ

วันที่ 7  พ.ค. 2564  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหตุพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บางรายว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 

เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค รายหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เนื่องจากในอดีตเคยรับราชการทหารอากาศ ได้เคยถูกปลดออกจากราชการ เพราะถูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดอาญา โดยศาลพิพากษาสั่งให้จำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญาและคดีถึงที่สุดแล้ว 
          
 หลังจากนั้น จึงมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ออกจากยศทหารจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.50 ซึ่งเป็นวันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้ปลดออกจากราชการเพราะกระทำความผิดอาญา ซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  
            
 

ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกปลดออกจากราชการ เคยถูกจำคุก จึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ” 

การที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และได้ออกหลักฐานการสมัครให้ด้วยนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายข้างต้นและหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยชัดแจ้ง เพราะหลักฐานชี้ชัดว่าบุคคลดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติจะลงสมัคร