สถ.เลื่อนประกาศวันสอบขรก.“เทศบาล-อบจ.”ขึ้นสายงานผู้บริหารเป็น 1 มิ.ย.64

05 พ.ค. 2564 เวลา 7:42 น.877

สถ.เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา “พนักงานเทศบาล” และ “ข้าราชการ อบจ.”ให้ดำรงตำแหน่ง “สายงานผู้บริหาร” จาก 5 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนาม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ระบุว่า

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงาน เมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๔ โดยกําหนดประกาศวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบ เกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น 

อาศัยอํานาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาว่าเพื่อให้การดําเนินการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ซึ่งได้ออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ดังนั้น มีความจําเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงมีมติเลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร จากเดิมภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

                                         ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล

 

ขณะเดียวกัน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ยังได้ลงนาม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ระบุว่า

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดให้ดํารงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับ การสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๔ โดยกําหนด ประกาศวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

และประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวัน ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอํานาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงาน ผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาว่าเพื่อให้การดําเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD19) ซึ่งได้ออก ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ดังนั้น มีความจําเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จึงมีมติเลื่อนวันประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดํารง ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร จากเดิมภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่  3พฤษภาคม พ.ศ. 2564

                                                ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง