ศาลเลื่อนไต่สวน คดีชาญชัยฟ้องบอร์ด ทอท.

19 เม.ย. 2564 เวลา 7:15 น.834

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ เลื่อนไต่สวนคดีชาญชัย ฟ้อง บอร์ด ทอท. พร้อมสั่งให้แก้คำฟ้องใหม่ภายใน 30 วัน นัดฟังคำสั่ง-กำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง 27 พ.ค.64

19 เมษายน 2564 จากกรณีที่นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตส.ส.นครนายก ในฐานะผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน กรณีแก้ไขสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรี-บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยมิชอบ ผิดประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง และกฎหมายจัดซื้อภาครัฐ ทำให้ภาครัฐและผู้ถือหุ้นเสียหายมากกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งศาลนัดฟังคำสั่งรับฟ้องในวันที่ 19 เมษายนนี้นั้น

ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้เลื่อนนัดไต่สวนคดีดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือแจ้งถึงนายชาญชัย โจทก์ ว่า ให้โจทก์แก้คำฟ้องให้ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยทั้ง 14 ราย พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอันสนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่อ้างในคำบรรยายฟ้องโจทก์ รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นหากมี ต่อศาลให้ครบถ้วนพร้อมคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากโจทก์ไม่แก้ฟ้องหรือแก้ฟ้องเข้ามาภายในกำหนดแล้ว ศาลจะถือว่า ข้อเท็จจริงตามที่บรรยายมาในฟ้องหรือฟ้องที่แก้ไขแล้ว พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ชี้ช่องไว้ เป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของจำเลยทั้ง 14 ที่โจทก์ประสงค์จะนำเสนอในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ให้โจทก์แก้ฟ้องโดยให้จัดทำคำฟ้องฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อศาลแทนคำฟ้องฉบับเดิม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้

กรณีมีพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวให้โจทก์ส่งให้ครบถ้วน หากโจทก์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลในข้อหนึ่งข้อใดดังที่กล่าวมา ให้ถือว่า ไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งศาลอาจมีคำสั่งไม่รับฟ้อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ตรวจฟ้องโจทก์ที่แก้ไขแล้ว ทำรายงานเสนอต่อศาลก่อนวันนัดเวลา 7 วัน

และเพื่อให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี อาศัยอำนาจตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ประกอบข้อ 3 แห่งข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จึงให้มีหนังสือถึงบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการ ดำเนินการกรณีต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในฟ้องโจทก์ พร้อมบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใด ๆ ที่ยกขึ้นอ้างเพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าวว่าเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือคำสั่งใด ๆ ในบทบัญญัติ มาตราใดหรือข้อใด อย่างไร โดยให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ให้เลื่อนไปนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาและกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.30 น.

สำหรับการยื่นฟ้องศาลอาญาฯในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการการ ทอท.ใช้อำนาจไม่ชอบในการอนุมัติลดรายได้และเลื่อนสัญญา และคิดการแบ่งรายได้ใหม่ ซึ่งผิดเงื่อนไข TOR ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา นอกจากนี้การกระทำดังกล่าว ทอท. และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ประมาณการณ์จาก บลจ.กสิกรไทย ระบุว่า ความเสียหายดังกล่าวมากกว่า 1 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากหลักฐานที่มีอยู่ตามที่ได้อนุมัติไว้ประมาณ 2 ปี ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 32,802 ล้านบาทเศษ และใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง ผิดข้อกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 2561 พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน  และประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 “ชาญชัย” ฟ้อง “บอร์ดทอท." ลดรายได้-เลื่อนสัญญา ทำผู้ถือหุ้นเสียหาย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง