สรุป 7 วันสงกรานต์ตรวจรถโดยสาร คนขับ 75,673 คัน/คน

17 เม.ย. 2564 เวลา 3:52 น.69

กรมการขนส่งทางบก สรุปผลการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตลอด 7 วันของการเดินทาง เทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถ ทั้งสิ้นจำนวน 75,673 คัน/คน สั่งเปลี่ยนรถโดยสารคันใหม่ทดแทน 3 คัน ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 3 คัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตลอดระยะเวลา 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ สำหรับผลดำเนินการวันสุดท้าย วันที่ 16 เมษายน 2564 ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 8,986 คัน/คน โดยพบการส่งข้อมูลจาก GPS ไม่สมบูรณ์ ของรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จากการตรวจระหว่างทาง ณ จุด Checking Point ได้ตักเตือนและออกคำสั่งผู้ตรวจการให้ไปดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ และในเบื้องต้นได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถให้บริการต่อได้ด้วยความปลอดภัย รวมถึงแจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถโดยสารคันดังกล่าวผ่านในเส้นทางติดตามและตรวจสอบการเดินรถอย่างใกล้ชิดจนถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตลอด 7 วันของการเดินทาง เทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ทั้งสิ้นจำนวน 75,673 คัน/คน แบ่งเป็น การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 52,489 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 52,266 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่จำนวน 3 คัน (วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน และวันที่ 11 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน สาเหตุสภาพยางไม่ปลอดภัย วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน สาเหตุ ระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน) ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 223 คัน/คน มีความพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 12,751 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 12,580 คัน/คน ตักเตือนและออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 2 คัน (วันที่ 15 เมษายน 2564 จำนวน 2 คัน สาเหตุ การส่งข้อมูลจาก GPS ไม่สมบูรณ์) ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 171 คัน/คน ตักเตือนและออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 1 คัน (วันที่ 16 เมษายน 2564 สาเหตุ การส่งข้อมูลจาก GPS ไม่สมบูรณ์)   การตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 10,433 คัน/คน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง 10,120 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 313 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

สรุป 7 วันสงกรานต์ตรวจรถโดยสาร คนขับ 75,673 คัน/คน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผลดำเนินการตามมาตรการควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ตรวจจับความเร็วของรถ ทั้งสิ้นจำนวน 527,619 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 367 คัน ส่วนการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก ตรวจจับความเร็วของรถ จำนวน 15,443 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดจำนวน 199 คัน ทุกกรณีได้ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว พร้อมกันนี้ได้ออกคำสั่งผู้ตรวจการเพื่อเรียกตัวผู้ขับรถมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อไป สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 384 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาณหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว

สรุป 7 วันสงกรานต์ตรวจรถโดยสาร คนขับ 75,673 คัน/คน

    

ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง รวมถึงผู้โดยสารทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง เพื่อร่วมกันป้องกันโควิด-19 เป็นไปตามที่เป้าหมายที่กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”