ลุยเชือดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้ามากสุด เป้าปีนี้อายัดอีก 1,000 ล้าน

18 มี.ค. 2564 เวลา 6:05 น.1.3k

เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เป็นคำยืนยันจากปาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ถึงผลงานการกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมยืนยันถึงจุดยืนของการเดินหน้าแผนงานของสมอ.ในปี 2564 ไว้อย่างน่าสนใจ

 

พื้นที่นี้ exclusive

จับแล้วกว่า 3 พันล้าน

เลขาธิการสมอ.เปิดประเด็นว่า นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมอ. สามารถตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้วมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มเหล็ก รองลงมาเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเลียม เคมี และพอลิเมอร์ และอื่น ๆ และเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ อีกกว่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ซึ่งเป็นสินค้าที่หากไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้จํานวน 1,129 ฉบับ เนื่องจากไม่แจ้งข้อมูลการนําเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ก่อนเพิกถอนใบอนุญาต สมอ. ได้ดําเนินการทั้งแจ้งเตือน และสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตที่ผู้นําเข้าต้องแจ้งปริมาณการ นําเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนําเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจําหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ

 

 

ดำเนินคดีเข้มตามกฎหมาย

นายวันชัยกล่าวว่า เมื่อจับกุมสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้ว สมอ.จะดำเนินการอายัดสินค้าและให้ผู้กระทำผิด recall สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว โดยจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย กรณีที่เป็นผู้ประกอบการ 1) ทำหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2) ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3) แสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4) โฆษณา จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผุดมาตรฐานใหม่ 361 เรื่อง 

สำหรับปี 2564 สมอ. ตั้งเป้ากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 361 เรื่อง ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve จำนวน 108 เรื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve จำนวน 79 เรื่อง เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  อุตสาห กรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล  และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนโยบายและกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นฐานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำนวน 174 เรื่อง ได้แก่ เครื่องกล เหล็ก คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง  โภคภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เกษตรแปรรูป พลาสติก ยาง สมุนไพร นวัตกรรม เป็นต้น จากปัจจุบัน สมอ. กำหนดให้สินค้าจำนวน 123 รายการ เป็นสินค้าควบคุม หากจะทำหรือนำเข้าจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน 

ลุยเชือดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน  เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้ามากสุด  เป้าปีนี้อายัดอีก 1,000 ล้าน
 

เล็งปีนี้อายัดอีกพันล้าน

“ปี 2564 สมอ.มีแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ด้านคือ 1. ผลักดันการมาตรฐานไทยได้รับการยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์ 2. พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพให้ได้รับการรับรองด้านการมาตรฐาน 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานเพื่อให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  4. ยกระดับการให้บริการด้านการมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 5. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ”

ทั้งนี้มีแผนงานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน คือการเดินแผนการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล และการคุ้มครองผู้บริโภคที่ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 361 เรื่อง ครอบ คลุมตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมศักยภาพข้างต้น อีกทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพให้ได้รับการรับรอง จำนวน 2,000 ราย และการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า โดยตั้งเป้าหมายการยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้ได้กว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเร่งรัดดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการบนพื้นที่ 1,234.98 ไร่ ณ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,583.998 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และชิ้นส่วน รวมถึงยางล้อของไทย ไปสู่การเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองในภูมิภาคเอเชีย

โชว์ผลงานกำหนดมาตรฐาน

เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาดำเนินการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยการกำหนดมาตรฐานกว่า 750 เรื่อง  โดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการกำหนดมาตรฐานสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 350 เรื่อง  โดยการผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานแล้วมากกว่า 750 เรื่องนั้น  เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสําหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสาหรับงานท่อ เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสําหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะสําหรับงานโครงสร้างทั่วไป เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แบบกัลวาไนซ์ และแบบกัลวานิล สําหรับงานรถยนต์ และเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง   เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งในงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการความปลอดภัยที่สุด

รวมถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ได้กําหนดมาตรฐานวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ตามนโยบายรัฐบาลอย่างเร่งด่วนมากกว่า 30 มาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว หน้ากากใช้ครั้งเดียว N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ หน้ากากผ้า เฟซชิลด์ แว่นตานิรภัยใช้ทางการแพทย์ เสือกาวน์ผ่าตัด ตู้ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวีซี เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด หมวกคลุมผมทางการแพทย์ ถุงสวมขาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบริเวณมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถทําสินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

และเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้กำหนดมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานรถจักรยานยนต์ ยูโร 4 มาตรฐานรถยนต์ขนาดเล็กยูโร 5 และยูโร 6 มาตรฐานรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก และ รถบัส ระดับยูโร 4 ยูโร 5 และยูโร 6 ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล และมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศเฉพาะด้านประสิทธิภาพการลด PM 2.5 เป็นต้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้ตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าที่ซื้อขายบนโลกออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น สมอ. จึงปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ การเฝ้าระวังการนำเข้าผ่านระบบ NSW และตรวจติดตามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)

หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,662 วันที่ 18 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สุริยะ เร่ง สมอ. ออกมาตรฐานโควิด-19 บังคับใช้กว่า 1 หมื่นโรงงานทั่วประเทศ

สมอ. ผนึก สพฐ.-ภาคีเครือข่ายจัดทำมาตรฐาน “โรงเรียนปลอดภัย”

“สุริยะ” สั่ง สมอ. เร่งควบคุมสินค้ากระดาษและภาชนะกระดาษใช้สัมผัสอาหาร

สมอ.เปิดฉากปีฉลู ผุดมอก.เพิ่ม400รายการ เล็งเป้าอุตฯสมัยใหม่

“สมอ.” ทลายโกดังจับเครื่องใช้ไฟฟ้า-สายไฟไม่มี มอก.มูลค่ากว่า 20 ล้าน

 


 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง