ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.

07 ก.พ. 2564 เวลา 1:22 น.1.6k

ราชกิจจาฯ ออกประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ 4 ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจาประกันสังคม
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน โดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพของผู้ประกันตน งวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาจำคุก "วัฒนา เมืองสุข" 50 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ต่ออีกปี"แมสค์-แอลกอฮอล์เช็ดมือ"สินค้าควบคุม

ประกาศแล้ว กฎกระทรวง"องค์กรผู้ใช้น้ำ"

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช

ราชกิจจา ประกาศ “มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์” แบ่งโซนสีควบคุมโควิด เริ่ม 1 ก.พ.64

แท็กที่เกี่ยวข้อง