12 เมษายน 2021

ประกาศแล้ว "ลดก๊าซเรือนกระจก"เว้นภาษีเงินได้ธุรกิจ

05 Feb 2021 11:40 น.
อ่าน 4,358 ครั้ง

ประกาศแล้ว "ลดก๊าซเรือนกระจก"เว้นภาษีเงินได้ธุรกิจ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

    

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  394) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 10 ง วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายรน 2563 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563  เป็นต้นไป
    สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ กำหนดหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องคํานวณกําไรสุทธิของรายได้จากการดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการแยกต่างหากออกจากรายได้จากการประกอบกิจการอื่นเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน หากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลขาดทุนสุทธิ ให้คงผลขาดทุนสุทธิไว้ในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น
    กรณีรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าเป็นรายจ่ายของรายได้จากการดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเป็นรายจ่ายของรายได้จากการประกอบกิจการอื่นให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวเฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้จากการดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละโครงการ และรายได้จากการประกอบกิจการอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
    ส่วนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งดําเนินโครงการลดการปลอยก๊าซเรือนกระจกและประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 694 ) พ.ศ.2563  แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ พร้อมทั้งบัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนของแต่ละโครงการ สําหรับบัญชีงบดุลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ให้ยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกิจการอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกันในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นั้น


ที่มา ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๔) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งดําเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend