12 เมษายน 2021

"เชียงใหม่" คลายล็อกดาวน์ 1 ก.พ.นี้

30 Jan 2021 05:05 น.
อ่าน 1,723 ครั้ง

"เชียงใหม่" คลายล็อกดาวน์ 1 ก.พ.นี้

พ่อเมืองเชียงใหม่ ประกาศคลายล็อกดาวน์ ให้ นทท.จากจังหวัดอื่นเข้าพื้นที่ได้ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากสมุทรสาครต้องกักตัว 14 วันให้มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ล่าสุดนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น

 

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วันแล้ว และสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับแต่สถานการณ์การระบาดในระดับประเทศยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังมีความจําเป็นต้องคงมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บางมาตรการต่อไป

 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ข้อ 6 ของข้อกําหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงกําหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

 

ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจําเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CMCHANA” ได้ ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม.1/ ชม.2 แล้วแต่กรณี

 ข้อ 3 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการ ดังนี้

 

-ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจําเป็น การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สําหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด

 

-ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

 

-ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตาม คําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08 - 4805- 2121 และ 08-4805-3131

 

บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้อง ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจําเป็นให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

 

ข้อ 4 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

 

-ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

 

-ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตาม คําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

 

บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติ ตามคําสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมหลักฐานต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

 

-บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการ ผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

 

ข้อ 5 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ดําเนินการ ดังนี้

 

-ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

 

-ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

 

บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

 


ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาใน จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” หรือแบบ ชม.1/ชม.2 แล้วแต่กรณี ของบุคคลดังกล่าว

 

ข้อ 7 บรรดาคําสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้

 

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. /2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

 

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดไทม์ไลน์"โควิดมหาสารคาม" พบเดินห้าง-กินเลี้ยงสังสรรค์

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส สยายปีกบินเข้าภูเก็ต 4 มี.ค.นี้ หลังควบรวมซิลค์แอร์

ด่วน ศบค.เคาะมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ –ปรับพื้นที่โซนสีคุมระบาดโควิด

อัพเดท อาการผู้ว่าฯสมุทรสาคร ยังมีความหวัง-ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนปอด

"อนุทิน" เผย นำเข้า "วัคซีนโควิด" ส่อติดขัด เหตุ อียู ห้ามส่งออกนอกสหภาพยุโรป

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend