18 เมษายน 2021

เปิดข้อคิด“สี จิ้นผิง”แก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยซินเจียงอุยกูร์  

26 Jan 2021 19:59 น.
อ่าน 367 ครั้ง

เปิดข้อคิด“สี จิ้นผิง”แก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยซินเจียงอุยกูร์  

เปิดข้อคิด “ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง” ในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  


พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของจีนต่อกรณีการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (ตอนที่ 3) โดยนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เน้นย้ำข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมวิชาการ Central Xinjiang Work Forum ครั้งที่ ๓ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การทำงานที่ดีในซินเจียงตามแนวคิดของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง 


         ๑.๑ เป็นประเด็นสำคัญสำหรับทั้งพรรคและประเทศจำเป็นต้องสร้างอุดมการณ์แห่งชาติอย่างมั่นคงและปรับปรุงกลไกการทำงานของการเป็นผู้นำที่เป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรค 


         ๑.๒ การสนับสนุนและคำแนะนำของหน่วยงานกลาง การสนับสนุนและความร่วมมือจากมณฑลและเมืองต่างๆ ต่อบทบาทหลักของซินเจียง โดยกลุ่มประสานงานซินเจียงกลางต้องดำเนินการภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรค ต้องเสริมสร้างการวิจัยและการตัดสินสถานการณ์จากการวิจัยเชิงนโยบาย การประสานงานและคำแนะนำในการกำกับดูแลและการตรวจสอบงานของซินเจียง รวมทั้งเสนอความคิดเห็นในการทำงานในประเด็นสำคัญโดยทันที  


     ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลกลางควรปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลในเชิงลึก ค้นหาปัญหาให้ทันเวลาและช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการพรรคเขตปกครองตนเองซินเจียงอยู่ในแนวหน้าโดยต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบหลักและดำเนินงานให้ดี  


     ๑.๔ ทุกมณฑล เขตปกครองตนเองและเทศบาลในพื้นที่ตอนในของจีน ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับซินเจียงได้ดี รวมทั้งสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของซินเจียง มณฑลและเมืองที่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดในซินเจียงควรเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับซินเจียง  

     ๑.๕ ยืนยันในการช่วยเหลือซินเจียงในระยะยาวและเพิ่มผลประโยชน์ที่ครอบคลุมของความช่วยเหลือที่มีต่อซินเจียง  โดยจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความสามารถในการบำรุงรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงข้อได้เปรียบขององค์กรตลอดจนความสามารถในการระดมพลของหน่วยงาน
 ๒. ดำเนินการตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง ประกอบด้วย (๑) ยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในทุกมิติ (๒) พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (๓) ยืนหยัดการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (๔) ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปร่งใส และกระจายประโยชน์ 

 

(๕) ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน ซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ (๖) ปกครองจีนด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย (๗) ปลูกฝังค่านิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน (๘) การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา (๙) การพัฒนาต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑๐) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการทหาร (๑๑) กองทัพต้องอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีน 


(๑๒) ยืดหยัดแนวคิดหนึ่งประเทศ สองระบบ และเดินหน้ารวมชาติกับไต้หวันในอนาคต (๑๓) ร่วมสร้างสังคมโลกที่สันติและมีจุดหมายร่วมกัน และ (๑๔) บังคับใช้วินัยพรรคอย่างเคร่งครัด
 


๓. การเสริมสร้าง "จิตสำนึก ๔ ประการ" เสริมสร้าง "ความมั่นใจ ๔ ประการ"  และบรรลุ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ" 


         ๓.๑ "จิตสำนึก ๔ ประการ” ได้แก่ (๑) สำนึกทางการเมือง คือ ความเชื่อทางการเมืองที่มั่นคง การยึดมั่นในทิศทางทางการเมืองที่ถูกต้อง และยึดมั่นในหลักการทางการเมือง (๒) สำนึกการรับรู้โดยรวม คือ การจัดการเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์โดยรวมอย่างถูกต้อง  (๓) จิตสำนึกหลัก คือ การยึดมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำของพรรคอยู่เสมอโดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่รวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรค และ (๔) การตั้งสติ คือ ต้องสอดคล้องกับคณะกรรมการกลางพรรคซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี แนวปฏิบัติ หลักการและนโยบายของพรรค  


         ๓.๒ "ความมั่นใจ ๔ ประการ" ได้แก่ (๑) ความมั่นใจในตนเอง คือ ความมั่นใจในทิศทางการพัฒนาและโชคชะตาในอนาคต โดยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าแนวทางแห่งสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สังคมนิยมทันสมัยและเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้น (๒) ความเชื่อมั่นทางทฤษฎี คือความเชื่อมั่นในความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ความจริงและความถูกต้องของระบบสังคมนิยมเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะของจีน (๓) ความเชื่อมั่นของระบบ คือ ความเชื่อมั่นว่าระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนมีข้อดี และ (๔) ความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรม คือ ความเชื่อมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้พรรคและประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมจีน 


        ๓.๓ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ" ได้แก่ (๑) การรักษาตำแหน่งหลักของคณะกรรมการกลางพรรคของนายสี จิ้นผิงและตำแหน่งหลักของทั้งพรรคอย่างเฉียบขาด และ (๒) การรักษาอำนาจและความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์ของคณะกรรมการกลางพรรคโดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนหลัก


       บทสรุป นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ชี้ให้เห็นว่าสุนทรพจน์ที่สำคัญของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้สรุปความสำเร็จที่สำคัญของงานซินเจียง โดยการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ซินเจียงกำลังเผชิญอยู่และอธิบายการปกครองของพรรคฯ ต่อซินเจียงในยุคใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวชี้แจงถึงอุดมการณ์ แนวทาง วัตถุประสงค์ ภารกิจ หลักการ นโยบายและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ของงานซินเจียงในปัจจุบันและช่วงเวลาในอนาคต 


รวมทั้งใช้ภารกิจหลักอย่างครอบคลุมในการส่งเสริมเสถียรภาพทางสังคมและเสถียรภาพในระยะยาวในซินเจียง ตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง ตลอดจนเสริมสร้าง "จิตสำนึก ๔ ประการ" เสริมสร้าง "ความมั่นใจ ๔ ประการ" และบรรลุ "การบำรุงรักษา ๒ ประการ"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดแนวทาง“จีน”แก้ไขปัญหา“อุยกูร์”ในเขตปกรองซินเจียง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend