12 เมษายน 2021

เปิด“สมุดปกขาวจีน”ชูร่วมมือระหว่างประเทศสร้างสันติภาพโลก

17 Jan 2021 14:13 น.
อ่าน 202 ครั้ง

เปิด“สมุดปกขาวจีน”ชูร่วมมือระหว่างประเทศสร้างสันติภาพโลก

“เปิดสมุดปกขาวจีน” ชูแนวคิด-แนวปฏิบัติร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ ร่วมกันแบ่งปันแบบ win-win มุ่งเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก-ผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันของมนุษยชาติ


พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมุดปกขาว เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่" เผยแพร่โดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๑ กล่าวนำโดยภาพรวม) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. สมุดปกขาวฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวคิดและแนวปฏิบัติของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่ เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของจีนสำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหามีความยาวด้วยอักษรภาษาจีนประมาณ ๒๖,๐๐๐ คำ ทั้งนี้ นอกจากคำนำและบทสรุปแล้ว จะประกอบด้วย ๘ ส่วน ได้แก่ 

 

     ๑.๑ ส่วนที่ ๑ “แนวคิดประชาคมร่วมอนาคตนำความร่วมมือทางการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนในยุคใหม่”

 

     ๑.๒ ส่วนที่ ๒ “ความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศของจีนยุคนี้ประสบผลคืบหน้าใหม่”

 

     ๑.๓ ส่วนที่ ๓ “ร่วมสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

 

     ๑.๔ ส่วนที่ ๔ “ผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ”

 

     ๑.๕ ส่วนที่ ๕ “ร่วมมือกันรับมือกับการท้าทายด้านสิทธิมนุษยธรรมทั่วโลก”

 

     ๑.๖ ส่วนที่ ๖ “การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้วยตนเอง”

 

     ๑.๗ ส่วนที่ ๗ “เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือไตรภาคี”

 

     ๑.๘ ส่วนที่ ๘ “แนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีน”  

 

 ๒. ในคำนำของสมุดปกขาวได้ระบุว่า 

 

     ๒.๑ จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนได้ยึดถือเจตนารมณ์ของความเป็นสากลและมนุษยธรรม รวมทั้งให้ความสนใจและสนับสนุนความพยายามของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในการปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนและแสวงหาการพัฒนามาโดยตลอด 

 

     ๒.๒ ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนเริ่มให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้เพื่อเอกราชและการปลดปล่อยของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือที่เป็นมิตรในระยะยาวระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งนับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดกว้างความช่วยเหลือจากต่างประเทศของจีนได้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายในรูปแบบ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของจีนและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ​

 

     ๒.๓ นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ การพัฒนาของจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ และการร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" "สายแถบและเส้นทาง" “Belt and Road Initiative : BRI")

 

รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความยุติธรรมและผลประโยชน์ ตลอดจนแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่แท้จริง ด้วยความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ประกาศในโอกาสสำคัญระดับนานาชาติหลายครั้ง อาทิ มาตรการความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาโลก การผลักดันการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติปี ๒๐๓๐ และการเสนอแนวทางแก้ไขของจีนด้วยภูมิปัญญาจีน เป็นต้น 

 

     ๒.๔ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศของจีนเป็นไปตามข้อกำหนดของยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และการยกระดับไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยนำเสนอบรรยากาศใหม่ ๆ ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาใหม่ในการเข้าสู่ยุคใหม่


บทสรุป ในตอนท้ายของสมุดปกขาวฉบับดังกล่าวได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในรอบศตวรรษกำลังเร่งตัวขึ้น แต่รูปแบบของยุคแห่งสันติภาพและการพัฒนาไม่ได้เปลี่ยนไป รวมทั้งแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของความร่วมมือที่จะชนะและการพัฒนาร่วมกันไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้องเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

ความร่วมมืออย่างสันติในการปฏิบัติที่เท่าเทียม รวมทั้งการเปิดกว้างและการร่วมกันแบ่งปันแบบ win-win จะทำให้ทุกประเทศมีเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะยังให้ดวงอาทิตย์แห่งสันติภาพและการพัฒนาส่องสว่างไปทั่วโลก ซึ่งจีนกำลังจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างครอบคลุมและเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา

 

โดยจีนจะยึดมั่นปณิธานดั้งเดิมในการดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างแข็งขันและเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันของมนุษยชาติและสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend