ลด-ยกเว้น ค่าธรรมเนียม บัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร

16 ม.ค. 2564 เวลา 7:01 น.354

กรมการปกครองใจดี ลด-ยกเว้น ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร เป็นเวลา 120 วัน ตั้งแต่ 8 มกราคม เป็นต้นไป

รายงานข่าวจาก กรมการปกครอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด กรมการปกครอง ปกครองจึงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ในเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
  (2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
  (3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
  (4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
  (5) การแจ้งการย้ายที่อยู่
  (6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  (7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
 

2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ในเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน            
  (2) การออกใบแทนใบรับ
  (3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 

3. ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ในเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1บาท
  (2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
  (3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ให้มีขึ้น รายละ 1 บาท  

4. ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล โดยเรียกเก็บฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
  (2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
  (3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  (4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่มีประกาศ (8 มกราคม 2564)

แท็กที่เกี่ยวข้อง