12 มิถุนายน 2021

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคกก.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

11 Jan 2021 19:41 น.
อ่าน 214 ครั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคกก.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รองประธานที่ปรึกษาวันนี้ (11 ม.ค.64) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความว่า

 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องจากทรงมีพระราชดําริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นจํานวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สําคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ 


โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ


เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จตามพระบรมราโชบาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้


องค์ประธานที่ปรึกษา


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 


รองประธานที่ปรึกษา


เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


องค์ประธานกรรมการ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราซธิตา

 


คณะกรรมการ 


1.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา                    รองประธานกรรมการ 


2.พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท                  รองประธานกรรมการ 


3.พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล        รองประธานกรรมการ 


4.พันโท สมชาย กาญจนมณี                    รองประธานกรรมการ 


5.พลอากาศโท สมคิด สุขบาง                  รองประธานกรรมการ 


6.พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ                รองประธานกรรมการ 


7.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์                      รองประธานกรรมการ 


8.คุณจันทนี ธนรักษ์                                   กรรมการ  


9.พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์                กรรมการ 


10.พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย              กรรมการ 


11.พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ                         กรรมการ 


12.พลเอก จักรภพ ภูริเดช                           กรรมการ 


13.พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา                  กรรมการ 


14.พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา               กรรมการ 


15.พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์                 กรรมการ 


16.พลตรี ปริญญ รื่นภาควุฒิ                        กรรมการ 


17.ปลัดกระทรวงกลาโหม                            กรรมการ 


18.ปลัดกระทรวงมหาดไทย                         กรรมการ 


19.ปลัดกระทรวงยุติธรรม                             กรรมการ 


20.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                       กรรมการ 

 


21.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ 22.อธิบดีกรมการแพทย์                กรรมการ 


23.อธิบดีกรมสุขภาพจิต                             กรรมการ 


24.อธิบดีกรมควบคุมโรค                           กรรมการ 


25.อธิบดีกรมอนามัย                                 กรรมการ 


26.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ           กรรมการ 


27.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                         กรรมการ 


28.ผู้บัญชาการทหารบก                            กรรมการ


29.ผู้บัญชาการทหารเรือ                           กรรมการ


30.ผู้บัญชาการทหารอากาศ                      กรรมการ


 31.ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                  กรรมการ


32. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก                        กรรมการ


33. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ                        กรรมการ


34. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ                    กรรมการ


35. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตํารวจ          กรรมการ


36. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        กรรมการ


37.นายนัทธี จิตสว่าง                                  กรรมการ


38.พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์            กรรมการและเลขานุการ


39.พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


40. อธิบดีกรมราชทัณฑ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


41. นางจิรภา สินธุนาวา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์                        คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์                   คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend