“จีน”บัญญัติพลเมือง-องค์กรต่างๆ ต้องสนับสนุนป้องกันประเทศ

07 ม.ค. 2564 เวลา 12:42 น.201

“จีน”กำหนดในกฎหมาย พลเมืองและองค์กรต่างๆ จะต้องสนับสนุนการป้องกันประเทศ ไม่เปิดเผยความลับในการป้องกันประเทศ ทหารควรได้รับความเคารพจากคนทั้งสังคม

วันนี้(๗ ม.ค.๖๔) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๗ ว่าด้วยภาระผูกพันและสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร) อันเป็นตอนจบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 
๑. บทที่ ๙ ภาระผูกพัน (หน้าที่) และสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชนและองค์กร (มาตรา ๕๓ - มาตรา ๕๘) 


 ๑.๑ มาตรา ๕๓ เป็นหน้าที่อันรุ่งโรจน์ของพลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการรับราชการทหาร และมีส่วนร่วมในองค์กรอาสาสมัครตามกฎหมาย หน่วยงานบริการทางทหารในทุกระดับและองค์กรติดอาวุธของประชาชนระดับฐานราก จะต้องจัดการงานรับราชการทหารตามกฎหมายปฏิบัติภารกิจการเกณฑ์ทหารให้สมบูรณ์ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง รวมทั้งรับรองคุณภาพของกำลังพล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ององค์กรของประชาชน สถานประกอบการ และสถาบันองค์กรทางสังคม ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ จะต้องทำงานของอาสาสมัครให้เสร็จสมบูรณ์และที่สงวนไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายและช่วยให้งานเกณฑ์ทหารเสร็จสมบูรณ์ 


 ๑.๒ มาตรา ๕๔ องค์กร สถาบันและบุคคลที่ทำวิจัยด้านการป้องกันประเทศ และงานผลิต หรือรับซื้อทางทหารจะต้องจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ หรือวัสดุโครงการและบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนด องค์กรสถาบันและบุคคลต่างๆ จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในการป้องกันประเทศ ในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการป้องกันประเทศ ตามข้อบังคับของประเทศ 
และรับประกันความต้องการของการก่อสร้างในการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารตามกฎหมาย หน่วยการจัดการและปฏิบัติการของสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีท่าเรือ สนามบิน และถนน จะต้องให้บริการที่มีลำดับความสำคัญ สำหรับการส่งผ่านของเจ้าหน้าที่ทหาร ยานพาหนะทางทหาร รวมทั้งเรือ และให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 


 ๑.๓ มาตรา ๕๕ ประชาชนต้องได้รับการศึกษาในการป้องกันประเทศ พลเมือง และองค์กรควรปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และต้องไม่สร้างความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ 


 พลเมืองและองค์กรต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎการรักษาความลับ จะต้องไม่เปิดเผยความลับในการป้องกันประเทศ และจะต้องไม่ครอบครองเอกสารความลับด้านการป้องกันประเทศ วัสดุและสิ่งของลับอื่น ๆ อย่างผิดกฎหมาย  


   ๑.๔ มาตรา ๕๖ พลเมืองและองค์กรต่างๆ จะต้องสนับสนุนการสร้างเพื่อการป้องกันประเทศ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับการฝึกทหาร บริการเตรียมความพร้อมในการรบ การปฏิบัติการป้องกันและการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองกำลัง รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองและวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการลงทุนในการป้องกันประเทศ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุนและให้นโยบายสิทธิพิเศษตามกฎหมาย 

 

๑.๕ มาตรา ๕๗ พลเมืองและองค์กรมีสิทธิเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศ และมีสิทธิหยุดหรือรายงานการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์การป้องกันประเทศ  

๑.๖ มาตรา ๕๘ กองกำลังทหารกองหนุนและพลเมืองอื่นๆ ที่เข้าร่วมการฝึกทางทหารตามกฎหมายและปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมในการรบ การปฏิบัติการป้องกัน การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม ฯลฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่และพันธกรณีของตน รัฐและสังคมจะต้องมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะได้รับเงินบำนาญและการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษ พลเมืองและองค์กรที่ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศและกิจกรรมทางทหารอาจได้รับค่าตอบแทนตามกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง 


๒. บทที่ ๑๐ ภาระหน้าที่และสิทธิของบุคลากรทางทหาร (มาตรา ๕๙ - ๖๖) 


๒.๑ มาตรา ๕๙ ทหารต้องจงรักภักดีต่อมาตุภูมิภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญ เสียสละและปกป้องความมั่นคง เกียรติยศและผลประโยชน์ของมาตุภูมิ 

 

๒.๒ มาตรา ๖๐ ทหารต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของทหารปฏิบัติตามคำสั่ง และปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  

 

๒.๓ มาตรา ๖๑ ทหารต้องสืบสานประเพณีอันดีงามของกองทัพ และปกป้องประชาชนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการสร้างสรรค์สังคมนิยมให้ทันสมัย และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ 

๒.๔ มาตรา ๖๒ ทหารควรได้รับความเคารพจากคนทั้งสังคม รัฐกำหนดระบบการให้เกียรติทหาร รัฐใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีส่วนบุคคลของบุคลากรทางทหาร รวมทั้งการคุ้มครองพิเศษสำหรับการแต่งงานของเจ้าหน้าที่ทหารจะดำเนินการตามกฎหมาย พฤติกรรมของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 


   

 ๒.๕ มาตรา ๖๓ รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษแก่ทหาร ประเทศจัดตั้งระบบการรับประกัน การรักษาสถานะทางทหารที่เข้ากันได้กับวิชาชีพทหารและประสานงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 


๒.๖ มาตรา ๖๔ รัฐกำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับทหารผ่านศึก จัดทหารผ่านศึกอย่างเหมาะสม และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของทหารผ่านศึก 

๒.๗ มาตรา ๖๕ รัฐและสังคมให้เงินบำนาญและสิทธิพิเศษในการปฏิบัติแก่ทหารพิการ รวมทั้งให้หลักประกันพิเศษสำหรับชีวิต และการรักษาพยาบาลของทหารพิการตามกฎหมาย หลังจากทหารพิการที่พ้นจากการใช้งานหรือเจ็บป่วยและได้ออกจากราชการในระดับมณฑลหรือสูงกว่า จะยอมรับและตั้งถิ่นฐานใหม่ทันทีตลอดจนดูแลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของพวกเขาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ยของท้องถิ่น 

 

๒.๘ มาตรา ๖๖ รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติต่อครอบครัวของทหาร รวมทั้งให้เงินบำนาญและการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษแก่ครอบครัวของผู้พลีชีพและครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตหรือเสียชีวิตในงาน 


บทสรุป กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติหน้าที่และสิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชน กับบุคลากรทางทหารอย่างชัดเจน