13 มิถุนายน 2021

เปิดก.ม.“จีน”ป้องกันประเทศ เน้นเตรียมพร้อมตั้งแต่ยามปกติ

05 Jan 2021 20:06 น.
อ่าน 191 ครั้ง

เปิดก.ม.“จีน”ป้องกันประเทศ เน้นเตรียมพร้อมตั้งแต่ยามปกติ

เปิดก.ม.ป้องกันประเทศของจีน เน้นเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ จัดการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ และการระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม


วันนี้(5 ม.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการแก้ไขและประกาศใช้ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑๓ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ (ตอนที่ ๖ ว่าด้วยการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ และการระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. บทที่ ๗ การศึกษาด้านการป้องกันประเทศ (มาตรา ๔๓ - มาตรา ๔๖)

 

     ๑.๑ มาตรา ๔๓ การผ่านการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเพิ่มพูนความตระหนักในการป้องกันประเทศ เสริมสร้างความตระหนักถึงอันตราย การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ พัฒนาทักษะการป้องกันประเทศ ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศตามกฎหมาย การส่งเสริมและเสริมสร้างการศึกษาด้านการป้องกันประเทศเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งสังคม

 

     ๑.๒ มาตรา ๔๔ การศึกษาเพื่อการป้องกันประเทศ ดำเนินนโยบายการมีส่วนร่วม การยึดมั่นในระยะยาวรวมทั้งการเน้นผลการปฏิบัติและใช้หลักการของการผสมผสานการศึกษาปกติกับการศึกษาแบบรวมศูนย์ การรวมการศึกษาที่เป็นที่นิยมกับการศึกษาที่สำคัญ และรวมการศึกษาเชิงทฤษฎีเข้ากับการศึกษาเชิงพฤติกรรม

 

     ๑.๓ มาตรา ๔๕ หน่วยงานที่มีความสามารถทางการศึกษาในด้านการป้องกันประเทศ ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการจัดการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานด้านการศึกษาป้องกันประเทศให้ดีตามหน้าที่ที่กำหนด  

 

หน่วยงานทหารจะต้องสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการศึกษาป้องกันประเทศและอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐและกองกำลังทั้งหมด พรรคการเมืองและองค์กรของประชาชน สถานประกอบการและสถาบันองค์กรทางสังคมตลอดจนองค์กรอื่นๆ ควรจัดพื้นที่หน่วยงานของตนเองเพื่อดำเนินการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ การศึกษาวิชาการป้องกันประเทศในโรงเรียนเป็นรากฐานของการศึกษาวิชาการป้องกันประเทศสำหรับประชาชนทุกคน

 

โรงเรียนทุกระดับและทุกประเภทควรจัดหลักสูตรการศึกษาวิชาการป้องกันประเทศที่เหมาะสม หรือเพิ่มเนื้อหาการศึกษาวิชาการป้องกันประเทศในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปกติและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องจัดการฝึกทหารให้กับนักเรียนตามข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ ปรับปรุงการรู้หนังสือในการป้องกันประเทศรวมทั้งมีบทบาทที่เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ 

 

     ๑.๔ มาตรา ๔๖ รัฐบาลประชาชนทุกระดับ จะรวมการศึกษาด้านการป้องกันประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งประกันเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ

  

๒. บทที่ ๘ การระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม (มาตรา ๔๗ - ๕๒) 

 

     ๒.๑ มาตรา ๔๗ เมื่ออำนาจอธิปไตย เอกภาพบูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกคุกคาม รัฐจะต้องดำเนินการระดมพลในระดับชาติหรือบางส่วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 

     ๒.๒ มาตรา ๔๘ รัฐรวมการเตรียมการระดมกำลังป้องกันประเทศไว้ในแผน และแผนพัฒนาโดยรวมของประเทศ ปรับปรุงระบบการระดมกำลังป้องกันประเทศ เพิ่มศักยภาพในการระดมกำลังป้องกันประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการระดมป้องกันประเทศ

 

     ๒.๓ มาตรา ๔๙ รัฐกำหนดระบบสำรองวัสดุเชิงยุทธศาสตร์ การสำรองวัสดุเชิงยุทธศาสตร์ควรมีขนาดปานกลางปลอดภัยในการจัดเก็บ สะดวกในการใช้งาน และเปลี่ยนเป็นประจำ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในช่วงสงคราม

 

     ๒.๔ มาตรา ๕๐ หน่วยงานชั้นนำในการระดมการป้องกันประเทศ หน่วยงานกลางของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง จะต้องจัดเตรียมและดำเนินการระดมป้องกันประเทศตามการแบ่งส่วนความรับผิดชอบ หน่วยงานของรัฐและกองกำลังติดอาวุธ พรรคการเมือง และองค์กรของประชาชน สถานประกอบการ และสถาบันองค์กรทางสังคมองค์กรอื่นๆ และประชาชน จะต้องดำเนินการเตรียมการสำหรับการระดมกำลังป้องกันประเทศให้เสร็จสิ้นตามกฎหมายหลังจากที่รัฐออกคำสั่งระดมพลแล้ว การระดมกำลังป้องกันประเทศที่จำเป็นจะต้องเสร็จสิ้น 


   


   ๒.๕ มาตรา ๕๑ รัฐดำเนินตามความต้องการของการระดมกำลังป้องกันประเทศในการเวนคืนและขออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกยานพาหนะสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรและบุคคลตามกฎหมาย รัฐบาลของประชาชนในระดับมณฑลหรือสูงกว่าจะต้องให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแก่ผู้ถูกเวนคืน สำหรับความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงที่เกิดจากการเวนคืนและการเวนคืนตามข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

      ๒.๖ มาตรา ๕๒ รัฐประกาศภาวะสงครามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรวบรวมทรัพยากร มนุษย์ วัสดุและการเงิน เพื่อนำพาประชาชนทุกคนปกป้องมาตุภูมิและต่อต้านการรุกราน

 

บทสรุป กฎหมายป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ เน้นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ และการระดมกำลังป้องกันประเทศในสภาวะสงคราม ทั้งนี้ ได้บัญญัติเรื่องหน้าที่ในการป้องกันประเทศรวมทั้งสิทธิของพลเมืองและองค์กร ตลอดจนหน้าที่และสิทธิของทหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ

 

อ่านประกอบ:

“จีน”จัดทัพกองกำลังป้องกันประเทศทุกด้าน

ส่องกฎหมายใหม่ "จีน" จัดอำนาจป้องกันประเทศ

จีนกำหนดเป็นหน้าที่พลเมืองทุกคนปกป้อง-ต่อต้านการรุกราน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend