ตรวจความพร้อมรถโดยสาร-คนขับทั่วประเทศไม่พบบกพร่อง 

02 ม.ค. 2564 เวลา 8:40 น.104

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!! ผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถทั่วประเทศเฉพาะวันที่ 1 มกราคม 2564 ไม่พบความบกพร่อง กำชับ!!! ผู้ประกอบการเตรียมรองรับการเดินทางเที่ยวกลับหลังปีใหม่ ย้ำ!! รถ-คน ต้องพร้อม 100% เข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้มีการตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ รวม 8,127 คัน/คน ไม่พบความบกพร่องของรถและพนักงานขับรถ ทำให้ผลดำเนินการสะสม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ รวม40,260 คัน/คน พบความบกพร่องของรถโดยสารสาธารณะเพียง 1 คัน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 26,813 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 135 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 10,756 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 14,389 คัน และรถหมวด 4 จำนวน 1,471 คัน/คน รถ30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 62 คัน/คน โดยพบรถโดยสารบกพร่องไม่พร้อมให้บริการ(GPS ไม่พร้อมใช้งาน) จำนวน 1 คัน

ตรวจความพร้อมรถโดยสาร-คนขับทั่วประเทศไม่พบบกพร่อง 

 

 

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุดChecking Point 25 แห่ง จำนวน 7,361 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 90 คัน/คนรถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 2,383 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 4,130 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 730 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน28 คัน/คน ไม่พบความบกพร่องของรถโดยสารและพนักงานขับรถ

 

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 6,086 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 36 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 3,802 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 2,078 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 92 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน78 คัน/คน ไม่พบความบกพร่องของรถโดยสารและพนักงานขับรถ

ทั้งนี้ กำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ หากพบพนักงานขับรถ มีสภาพไม่พร้อมหรือมีความผิด จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที หากรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่พร้อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สั่งห้ามใช้รถและต้องนำไปแก้ไขข้อบกพร่องทันที และต้องหารถคันใหม่มาทดแทน เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะหรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดกรณีพบผู้ติดเชื้อในภายหลัง