5 มีนาคม 2021

ประกาศราชกิจจาฯ วิธีแจ้งเลิกใช้รถ-ระงับทะเบียนรถค้างชําระภาษี 3 ปี

13 Nov 2020 20:25 น.
อ่าน 15,164 ครั้ง

ประกาศราชกิจจาฯ  วิธีแจ้งเลิกใช้รถ-ระงับทะเบียนรถค้างชําระภาษี 3 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศวิธีการแจ้งเลิกใช้รถ-ยกเลิกจดทะเบียน-ระงับทะเบียนรถที่ค้างชําระภาษีประจําปีติดต่อกัน 3 ปี สำหรับรถที่ใช้ประกอบการขนส่งประจําทาง-รถขนส่งขนาดเล็ก-การขนส่งส่วนบุคคล


 

วันนี้(13 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้แล้ว นั้น


โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการดําเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเลิกใช้รถ การยกเลิก การจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่างอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน และการระงับทะเบียนรถที่ค้างชําระภาษีรถประจําปีติดต่อกันครบสามปี สําหรับ การประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้สามารถดําเนินการได้ พร้อมกับการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.ตต) อันเป็นการอํานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 6 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”


ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการ เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ ๒๖ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้


(๒) กรณีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งประจําทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ตรวจสอบว่า ได้รับอนุญาตให้ถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.ตด) แล้วหรือไม่ หากยังมิได้ถอนรถก็ให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถดําเนินการขอถอนรถให้เรียบร้อยก่อน


(๒) ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง


(๓) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี หากมีภาษีค้างชําระให้จัดเก็บภาษีค้างชําระ พร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง


(๔) บันทึกการแจ้งเลิกใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และสําเนาหนังสือแสดง การจดทะเบียนรถ


(๕) กรณีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่งส่วนบุคคล ให้ดําเนินการ ถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.๑๓)”
 


ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๓/๒ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔


“ ข้อ ๓๗/๓ รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้ ดําเนินการยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือ สัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๗ แล้ว ให้ดําเนินการถอนรถออกจากบัญชี รายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.ตต)


ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๒ การระงับทะเบียนรถ ข้อ ๓/๒ ของระเบียบ กรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔


“หมวด 5/ การระงับทะเบียนรถ


ข้อ ๓๙/๑ รถที่ค้างชําระภาษีรถประจําปีติดต่อกันครบสามปี ซึ่งมีผลทําให้การจดทะเบียนรถ เป็นอันระงับไป ให้ดําเนินการ ดังนี้


(๓) ประกาศหมายเลขทะเบียนรถพร้อมทั้งจํานวนภาษีที่ค้างชําระไว้ ณ ที่ทําการนายทะเบียน และในสถานที่ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด


(๒) แจ้งเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถให้มาชําระภาษีรถประจําปีที่ค้างชําระและส่งคืน แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกการระงับทะเบียนรถภายใน 50 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง


(๓) เมื่อได้รับชําระภาษีรถประจําปีค้างชําระครบถ้วนถูกต้องและได้รับคืนแผ่นป้าย เลขทะเบียนรถแล้ว ให้บันทึกรายการเสียภาษีรถประจําปีที่ค้างชําระและบันทึกการระงับทะเบียนรถ ในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องครบถ้วน


(๔) กรณีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่งส่วนบุคคล ให้ดําเนินการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.ตต)"


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

จิรุตม์ วิศาลจิตร 


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

                    ประกาศราชกิจจาฯ  วิธีแจ้งเลิกใช้รถ-ระงับทะเบียนรถค้างชําระภาษี 3 ปี

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend