6 มีนาคม 2021

รู้ยัง ซื้อพลาสติกชีวภาพอะไรบ้างได้เว้นภาษี25%

05 Nov 2020 16:55 น.
อ่าน 366 ครั้ง

รู้ยัง ซื้อพลาสติกชีวภาพอะไรบ้างได้เว้นภาษี25%

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร วางเกณฑ์เงินที่ใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 11 ประเภท ลดหย่อนภาษีได้ 25%    
    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388 ) เรื่อง กําหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137  ตอนที่ 85 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
    ประกาศนี้มีข้อกำหนดคือ ข้อ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีหนังสือรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2564
    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภท ดังนี้
    (1) ถุงหูหิ้ว
    (2) ถุงขยะ
    (3) แก้วพลาสติก
    (4) จาน ชาม ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว    
    (5) ช้อน ส้อม มีดพลาสติก
    (6) หลอดพลาสติก
    (7) ถุงพลาสติกสําหรับเพาะชํา
     (8) ฟิล์มคลุมหน้าดิน
    (9) ขวดพลาสติก
    (10) ฝาแก้วน้ํา
    (11) ฟิล์มปิดฝาแก้ว
    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ต้องจัดทํารายงาน
แสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend