3 มีนาคม 2021

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับขรก.15 อัตรา

29 Oct 2020 02:00 น.
อ่าน 436 ครั้ง

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับขรก.15 อัตรา

โอกาสมาแล้ว ! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้แก่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 


เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดวามรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. 

 

โดยสามารถสมัครสอบได้ที่ http://www.doe.go.th หัวข้อ "งานราชการกรมการจัดหางาน" หรือ https://doe.thaijobjob.com  หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" 


ส่วนวิธีการสอบ ใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป  


โดยมีเกณฑ์การตัดสินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้ และได้ประกาศบัญชีผู้สอบใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน อย่าหลงเชื่อ ผู้มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน โดยกรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 380 บาท และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่  https://www.doe.go.th หรือ https://doe.thaijobjob.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2248 6896  หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend