11 พฤษภาคม 2021

“กกพ.” อัดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 476 ล้านดัน 26 โครงการใช้พลังงานสะอาด

27 Oct 2020 17:05 น.
อ่าน 355 ครั้ง

“กกพ.” อัดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 476 ล้านดัน 26 โครงการใช้พลังงานสะอาด

“กกพ.” อัดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 476 ล้านบาท ดัน 26 โครงการใช้พลังงานสะอาด สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า


นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า  กกพ. ได้ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97 (5) วงเงิน 600 ล้านบาท เพื่อดำเนินการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าต่อเนื่อง หลังจากที่ปีงบประมาณ 63 ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร และสื่อมวลชน เข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุนถึง 163 โครงการมูลค่า 3,459 ล้านบาท โดยผ่านการคัดเลือก 26 โครงการ ใช้งบประมาณ 476 ล้านบาท

                ทั้งนี้ แบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 14 โครงการ และผู้รับทุนประเภทโครงการทั่วไป (Open Grant) จำนวน 12 โครงการ โดยในปีนี้จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการสื่อสารภายใต้แนวคิด “Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ที่ต้องการสื่อถึงภาพความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่ไม่ใช่เพียงต่อผู้ใช้โดยตรงแต่ยังครอบคลุมถึงประชาชนโดยส่วนรวม ภายใต้การสื่อสาร 6 ประเด็นหลัก ได้แก่

                1.พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power) ,2.พลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to energy) ,3.พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) ,4.พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ,5.การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ 6.การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

“กกพ.” อัดงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 476 ล้านดัน 26 โครงการใช้พลังงานสะอาด

                สำหรับแนวคิด Clean Energy For Life เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 7 ที่กำหนดไว้เรื่องสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยาของโครงการปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ปูพื้นฐานด้านทฤษฎีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดเอาไว้ แต่ในปีนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศอย่างไรก็ดี ทั้ง 26 โครงการ ต่างมีจุดเด่น และจุดแข็ง ที่จะสานพลังเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมกันพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่จะเชื่อมโยงให้เข้าถึงประชาชน และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้แนวคิด Clean Energy for Life ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงพลังงานสะอาด ได้ใช้พลังงานสะอาด นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนเชิงรุกที่ผสมผสานทั้งภาคปฏิบัติและการสร้างองค์ความรู้ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมโดยการร่วมระดมทุน ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ

                การลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อดึงพลังของคนรุ่นใหม่มาเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้สังคมหมุนเปลี่ยนตาม ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ตอบโจทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก คือ เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืนไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบปัญหาโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมโลก

                “งบประมาณดังกล่าวเฉลี่ยไว้ปีละ 600 ล้านบาท โดยปีงบ 63 มีผู้สนใจมากกว่างบที่กำหนดไว้ 6-7 เท่าตัวซึ่งเราได้ผ่านการคัดเลือก 3 ขั้นตอนยืนยันถึงความโปร่งใส ซึ่งหน่วยงานเป้าหมายนี้จะร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมเชื่อมโยงและสื่อสารองค์ความรู้ให้แก่ภาคสังคมและประชาชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดัชนีชี้วัดบ่งชี้ว่าดีขึ้นทั้งการที่คนรู้จัก กกพ.มากขึ้น ความรู้ประชาชนด้านพลังงานมีมากขึ้น เป็นต้น”


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend