ราชกิจจาฯ ประกาศข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

19 ต.ค. 2563 เวลา 13:14 น.3.5k

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามผู้สมัครยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยเจตนาไม่สุจริต ชี้นํา-มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิก-ผู้บริหารท้องถิ่น

 

วันนี้(19 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 5 มาตรา ๑๕ และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓/๑ และข้อ ๒๓/๒ ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

 

“ข้อ ๒๓/๑ ห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทําการสํารวจ ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นําหรือมีผลต่อการตัดสินใจ ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

 

ข้อ ๒๓/๒ ห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทําการเปิดเผย หรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง”

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อิทธิพร บุญประคอง

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

                                                                  ราชกิจจาฯ ประกาศข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง