14 เมษายน 2021

“จีน”มุ่งดิจิทัลด้านการเงินบรรเทาความยากจน

17 Oct 2020 11:57 น.
อ่าน 204 ครั้ง

“จีน”มุ่งดิจิทัลด้านการเงินบรรเทาความยากจน

“จีน”เปิดรูปแบบใหม่ในการบรรเทาความยากจน เน้นด้านการเงินทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มการลงทุนของกองทุนการเงิน ส่งเสริมสถาบันการเงิน สนับสนุนทางการเงินด้วยวิธี "การเงินทางอินเทอร์เน็ต+องค์กรภาคีระดับรากหญ้า+การบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรม"
วันนี้(17 ต.ค.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อเสนอในการสำรวจรูปแบบใหม่ของการบรรเทาความยากจนของเหิงชาง ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาในประเทศจีนที่มุ่งเน้นด้านการเงินทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการบรรเทาความยากจนทางการเงิน เนื่องในวันบรรเทาความยากจนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ของจีน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 


 ๑. ข้อเสนอใน “รายงานความรับผิดชอบในการบรรเทาความยากจนของเหิงชาง ปี ๒๐๑๑ – ๒๐๒๐” จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาความยากจนภายใต้การนำของรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรภาคีระดับรากหญ้า ผ่านการประยุกต์ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อุตสาหกรรม และนวัตกรรมรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความยากจน ด้วยแหล่งเงินทุนตลอดจนการบริการและรูปแบบที่หลากหลาย กล่าวคือ  


๑.๑ ปีนี้เป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้กับความยากจนและชัยชนะที่เด็ดขาดในสังคมที่มีความพออยู่พอกินอย่างทั่วหน้า  โดยเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำงานที่ดีในการบรรเทาความยากจนทางการเงิน โดยกำหนดให้รัฐบาลยังคงมีบทบาทหลักและเป็นผู้นำในการลงทุนของรัฐบาล เพิ่มการลงทุนของกองทุนการเงินในการบรรเทาความยากจนให้บทบาทของตลาดทุนในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ยากจน และดึงดูดกองทุนทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความยากจน ในรูปแบบใหม่

 

ตั้งแต่การช่วยเหลือ “ เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการไปจนถึงการบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรมและการบรรเทาความยากจนของผู้บริโภค ทั้งนี้ เนื่องจากระบบบริการทางการเงินในชนบทยังไม่สมบูรณ์แบบ รวมทั้งการจัดหาเงินทุนในพื้นที่ชนบทยังเป็นเรื่องยากและการจัดหาเงินทุนที่ยังมีราคาแพง ตลอดจนปัญหาโครงสร้างทางการเงินคู่ในเมืองและชนบทยังคงมีอยู่  


  ๑.๒ ในเรื่องระบบบริการทางการเงินในชนบทยังไม่สมบูรณ์แบบและการจัดหาเงินทุนในพื้นที่ชนบทที่ยังเป็นเรื่องยากนี้ เลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มการลงทุนของกองทุนการเงินเพื่อการบรรเทาและพัฒนาความยากจน และชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของการบรรเทาความยากจนทางการเงินยังไม่ได้รับการตระหนักอย่างเต็มที่ จำเป็นต้องปรับปรุงกลไกแรงจูงใจและการยับยั้งชั่งใจ เพื่อส่งเสริมสถาบันการเงินต่างๆ ให้ดำเนินนโยบายทางการเงินที่มีสิทธิพิเศษและเพิ่มความพยายามในการจัดการกับความยากจน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน 


๑.๓ บนเส้นทางสู่การบรรเทาความยากจนนั้น เลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้เสนอโครงการ "ห้าชุด" ซึ่งได้ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับ "การพัฒนาการผลิตและการบรรเทาความยากจน" ซึ่งเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่า "การบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรมเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานสำหรับการบรรเทาความยากจนที่มั่นคง"

 

โดยต้องยึดการพัฒนาการผลิตและการบรรเทาความยากจนเป็นทิศทางหลักและมุ่งมั่นที่จะให้ครัวเรือนมีโครงการเพิ่มรายได้ และทุกคนสามารถเข้าถึงความยากจนได้ อุตสาหกรรมนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยน "การถ่ายเลือด" ให้เป็น "เม็ดเลือด" ซึ่งจะบรรลุการบรรเทาความยากจนอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ประโยชน์จากการบรรเทาความยากจนและการเงินเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 


๑.๔ สำหรับรูปแบบของการแก้ปัญหาความยากจนดังกล่าวในข้างต้นนั้น ต้องมีการรวมทรัพยากรทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์งานในท้องถิ่นเพื่อการผลิตโดยตรง ด้วยวิธีการ "การเงินทางอินเทอร์เน็ต + องค์กรภาคีระดับรากหญ้า + การบรรเทาความยากจนในภาคอุตสาหกรรม"  นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนให้เพาะปลูกและขยายพันธุ์ด้วยตนเองตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวของบริษัท และใช้รูปแบบการสั่งซื้อสินค้าเกษตร ด้วยวิธีการ "บริษัท + องค์กรเศรษฐกิจรวม (สหกรณ์) + ครัวเรือนชาวนา" 

 
๒. ข้อเสนอที่สำคัญเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนจากการบริโภค ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับการเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ โดยมีวัฏจักรในประเทศและต่างประเทศเป็นตัวหลัก และส่งเสริมวงจรในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน ภายใต้สถานการณ์ใหม่ของการแพร่ระบาด กล่าวคือ   


๒.๑ การสร้างแบบจำลอง O2O ของการบรรเทาความยากจนของผู้บริโภคเพื่อช่วยให้ได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับความยากจนทางออนไลน์ โดยการจัดตั้งร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับการบรรเทาความยากจน และการขยายช่องทางการขายผ่านการขายทางอีคอมเมิร์ซ  ด้วยวิธีการ "อินเทอร์เน็ต + การบรรเทาความยากจนของผู้บริโภค"  

  
๒.๒ ตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะเพื่อบรรเทาความยากจนของผู้บริโภค กลายเป็นช่องทางการขายสำหรับการขยายผลิตภัณฑ์บรรเทาความยากจน จากการเปิดช่องทางการขายใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะในพื้นที่ยากจน โดยการวางตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะแบบออฟไลน์ ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นฤดูที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บรรเทาความยากจนจำนวนมาก เพื่อขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรเทาความยากจนโดย ๑๑ หน่วยงาน อาทิ สำนักงานบรรเทาความยากจนของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กรมโฆษณาชวนเชื่อกลาง และสำนักงานกิจการไซเบอร์สเปซกลาง ฯลฯ ได้จัดกิจกรรมเดือนแห่งการบรรเทาความยากจนของผู้บริโภคแห่งชาติ ในโอกาสเทศกาลเก็บเกี่ยวของชาวนาจีน


 


 

บทสรุป การบรรเทาความยากจนทางการเงิน โดยการอุทิศกำลังคน วัสดุการเงินและสติปัญญา เพื่อสำรวจหารูปแบบการบรรเทาความยากจนที่แม่นยำ ตั้งแต่ "องค์กรพรรคขั้นพื้นฐาน + การเงินทางอินเทอร์เน็ต" ไปจนถึง "องค์กรภาคีขั้นพื้นฐาน + การสนับสนุนทางอุตสาหกรรม + การเงินทางอินเทอร์เน็ต" จะเป็นการอัดฉีดพลังของการเงินแบบรวมเข้าสู่ "ร่างกาย" ของผู้มีรายได้น้อย ด้วยวิธีปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการบรรเทาความยากจนที่แม่นยำ ทั้งนี้ เหิงชางในฐานะบริษัทที่ปรึกษาในประเทศจีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสำรวจรูปแบบใหม่ของการบรรเทาความยากจน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend