19 เมษายน 2021

“สนพ.” ผนึกรัฐบาลอังกฤษพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของไทย

08 Oct 2020 12:35 น.
อ่าน 130 ครั้ง

“สนพ.” ผนึกรัฐบาลอังกฤษพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของไทย

“สนพ.” ร่วมมือรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย


รายงานข่าวระบุว่าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร โดย The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ได้ดำเนินการร่วมมือในการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสาขาพลังงาน

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าว BESI ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ให้กับประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสาขาพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตาม NDC Roadmap (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 -2030)สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน แล้วเสร็จในปี 2561 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวและมอบหมายให้ สนพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป

สำหรับแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สนพ. ทั้งในส่วนของการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน รวมทั้งจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคต และช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ สนพ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานเชื่อมโยงกับงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงแบบจำลองให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนไปได้


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend