การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

02 ต.ค. 2563 เวลา 12:07 น.5.6k

“ชาญศิลป์” ออกประกาศโยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน การบินไทย ล็อตใหญ่ระลอก4 กราวรูด รวม 32 ตำแหน่ง โดยเป็นพนักงานระดับบริหาร 12 ตำแหน่ง และระดับพนักงานรวม 20 ตำแหน่งหนึ่งในนั้นมีภรรยาประธานบอร์ดการบินไทย

       ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ลงนาม  แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานการบินไทย  ระลอก 4 ครั้งใหญ่ที่สุด  รวม 32 ตำแหน่ง โดยเป็นพนักงานระดับบริหาร 12 ตำแหน่ง และระดับพนักงานรวม 20  ตำแหน่ง
        โดยการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร 12 ตำแหน่ง ในคำสั่งบริษัท ระบุคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD)
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4)

        1. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์ (NP) สายการพาณิชย์ (DN) ตำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-KS)และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (รักษาการ D4) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

      2. เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (D6) ตำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (DV)

      3. เรืออากาศโท เทพไมตรี มนตรีโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน (MN) ฝ่ายช่าง (DT) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY-TM) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (รักษาการ D6) อีกตำแหน่งหนึ่ง

      4. นายกิตติ จงถาวรสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กิจการร่วมทุนและโครงการสำคัญ (GD)และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (รักษาการ 8D) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (8D) เพียงตำแหน่งเดียว

สายการพาณิชย์ (DN)
        5. นายชัยยง รัตนไพศาลสุข ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(DD-CR) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร (S9)

       6. นายเจษฎา จันเทรมะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ยุโรป (NN-1) (ระดับ 10) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-JC) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) อีกตำแหน่งหนึ่งสายปฏิบัติการ (DO)
       7. นายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝ่ายบริหารบนเครื่องบิน (DQ-B) ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ (ระดับ 10) สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO-PS) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (รักษาการ DQ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1)
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK)

        8. นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย (NN) (ระดับ 10) สายการพาณิชย์  (DN) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน(D1-NP) และรักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (รักษาการ DK) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FZ)

       9. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FP)ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานรองกรรมการการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน(D1-NP ) และรักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (รักษาการ FZ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายช่าง (DT)

      10. เรืออากาศโท สมบัติ ศรนารายณ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานรองกรรมกรผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-SS) โดยได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

ฝ่ายช่อมใหญ่ (DM)

      11. เรืออากาศโท สมหวัง อรัมสัจจากูล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่อมใหญ่ (DM-B) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายช่อมใหญ่อกาศยาน (รักษาการ MA) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-SA) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่(รักษาการ DM) และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (รักษาการ MA)

 ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)

       12. นายมนตรี จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-MC) และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (รักษาการ DL) อีกตำแหน่งหนึ่ง

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

          อนึ่ง สำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการ ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนพื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ แล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป
        ในกรณีที่มีการปรับปรับโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี
 

      นอกจากนี้ยังมีคำสั่งโยกย้ายพนักงาน รวมอีก 20 ตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และปัจจุบันมีตำแหน่งในระดับบริหารที่สำคัญว่างอยู่หลายหน่วยงาน รวมทั้งมีผู้บริหารหลายตำแหน่งที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
         บริษัทฯ มีมติอนุมัติการโยกย้ายผู้บริหารและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน ให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD)
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4)

         1. นางสาวอุษา จันทร์ประภาศ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (4P) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร(D4-UJ) โดยได้รับตำตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม
       2. นางศรีประภัสสร์ พราวพันธุ์ ผู้จัดการกองประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร(4W) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์(รักษาการ 4P) อีกตำแหน่งหนึ่ง

        3. นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน (ภรรยา พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานบอร์ดการบินไทย ) ผู้จัดการกองบริหารทรัพยากรและสนับสนุนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (JO) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองคกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รักษาการ 4F) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป (A1)
ฝ่ายบริหารทั่วไป (DW)

       4. นางจินตนา ทองสมบูรณ์ Senior Training Specialist (ระดับ 10) สังกัดฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (D9) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ( WP)

ฝ่ายกฎหมาย (WL)

      5. นายเปรมไชย ตรีบุญ ผู้จัดการกองคดีและติดตามหนี้สิน (WL-L) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายคดี (รักษาการ WL-Q) อีกตำแหน่งหนึ่ง
       6. นางสาวนาจนา ผู้พัฒนพงศ์ ผู้จัดการกองวิเทศนิติกรรมสัญญา (WL-E)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ (รักษาการ WL-R) อีกดำแหน่งหนึ่ง

สายปฏิบัติการ (DO)

        7. เรืออากาศตรี ชเนษฏ์ พงษ์ไพบูลย์ รองผู้จัดการกองคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OQ-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้จัดการกองคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (รักษาการ OQ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

        8. นายนฤพนธ์ จันทรากุลศิริ รองผู้จัดการกองพัฒนาความปลอดภัยและการปฏิบัติการบินสากล (OK-B) ดำงตำแหน่ง รักษการ ผู้จัดการกองพัฒนาความปลอดภัยและการปฏิบัติการบินสากล (รักษาการ OK) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน (D8)

         9. นายชวาล รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกตสอบและพัฒนาการบิน (OE-B)ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (รักษาการ OE)อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ)  
      10. นายชยพล ทองสุโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QY-B) ดำรงตำแหน่ รองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-CT) โดยได้รับค่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

      11. นางสาวโสมสุดา ศุภโกวิท ผู้จัดการกองสนับสนุนภารกิจนักบิน (OS-M) ดำรงตำแหน่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QY-B)

ฝ่ายช่าง (DT)

        12. นายพิธาน ผลนิวาศ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง (TQ) และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายต้นทุนการผลิต (รักษาการ TU) ตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B) เพียงตำแหน่งเดียว

        13. นายวิศว พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกองความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ (TQ-W) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง (รักษาการ TQ) อีกแหน่งหนึ่ง
        14. นายทวีรัตน์ ลักษณะยิ่งยง รองผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง(TQ-B) ดำรงตำแหน่ง รักษากร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (รักษาการ TE) อีกตำแหน่งหนึ่ง

      15. เรืออากาศโท ก้องเกียรติ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากรและฝึกอบรม (6E) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลช่าง (TX)

        16. นายชลิต ศานติวรางคณา ผู้จัดการกองระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติการช่อมบำรงอากาศยาน (TY-S) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ TP) อีกตำแหน่งหนึ่ง

      17. นายสาระนิติ์ ปละนันทน์ Chief Aircraft Engineer หน่วยบริหารโครงการและพัฒนา (TL) ระดับผู้จัดการกอง ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุอากาศยาน (รักษาการ TL) อีกตำแหน่งหนึ่ง

          18. นายณัฐธร เพราะสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมใหญ่อากาศยาน(MP-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมใหญ่อากาศยาน(รักษาการ MP) อีกตำแหน่งหนึ่ง

         19. นางนญธนัช จันทรศิริ ผู้จัดการกองระบบสารสนเทศผลิคภัณฑ์และบริการเพื่อการซ่อมบำรงอกาศยาน (TY-D) ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ยตันทุนการผลิต(รักษาการ TU) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

        20. เรืออากาศโท จาตุรนต์ จันระมาด ผู้อำนวยการฝ่ยกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TP) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากรและฝึกอบรม (6E)

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอกใหม่ บิ๊กล็อต 32 ตำแหน่ง

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

               สำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างตันที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการ ให้รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ แล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงนภายใน 3 เดือน และบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป

          ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยไม่มีข้อโดแย้งในทุกกรณี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปาท่องโก๋ การบินไทย จ่อขายแฟรนไชส์ ขยายการผลิตเพิ่ม
การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน ระลอก3 อีก19 ตำแหน่ง
การบินไทย เปิด 15 เที่ยวบินพิเศษ 5 เส้นทางบิน เดือนต.ค.นี้
การบินไทย โยกย้ายผู้บริหาร-พนักงาน กราวรูด 23 ตำแหน่ง
การบินไทย โยกย้ายพนักงานบิ๊กล็อต 14 ตำแหน่งรวด

แท็กที่เกี่ยวข้อง